ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Νέα υπηρεσία ΧΑΚ – Ηλεκτρονικές Υπογραφές

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ), μέσα στα πλαίσια της υλοποίησης του
στρατηγικού προγραμματισμού του και της προσφοράς νέων προϊόντων και ακόμη πιο διευρυμένων υπηρεσιών προς τους συντελεστές της Αγοράς, έχει αναλάβει ρόλο Τοπικής Αρχής Εγγραφής (ΤΑΕ) εξουσιοδοτημένου Παροχέα Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ). Το ΧΑΚ, ως ΤΑΕ εξουσιοδοτημένου ΠΥΠ, μεσολαβεί για την έκδοση και παράδοση σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο Αναγνωρισμένων Ψηφιακών Πιστοποιητικών και Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ).
 
Ο συνδυασμός των πιο πάνω επιτρέπει στο κάτοχο τους τη δημιουργία προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, το οποίο εκδόθηκε από εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής. Η προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή υπέχει θέση ιδιόχειρής υπογραφής, σύμφωνα με τον Περί του Νομικού Πλαισίου για τις Ηλεκτρονικές Υπογραφές και για Συναφή Θέματα του 2004 [Ν.188(Ι)/2004] όπως αυτός τροποποιήθηκε από τους [Ν.34(Ι)/2009] και [Ν.86(Ι)/2012].
Οργανισμοί ή Εταιρείες μπορούν να προμηθευτούν από το ΧΑΚ αναγνωρισμένα πιστοποιητικά και ΑΔΔΥ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν για εξυπηρέτηση των εργασιών τους.  Πολλοί Οργανισμοί υιοθετούν την χρήση των ψηφιακών υπογραφών υλοποιώντας σχετική υποδομή ώστε να αντικαταστήσουν διαδικασίες στις οποίες απαιτούνται τυπωμένα έγγραφα (επικυρωμένα με χρήση σφραγίδων και υπογραφών).
Κύριος σκοπός της χρήσης των προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών είναι:
1. η ταυτοποίηση του προσώπου που υπογράφει (αυθεντικότητα),
2. η εγγύηση της γνησιότητας των ψηφιακών δεδομένων (ακεραιότητα) 
3. η μη αποποίηση ευθύνης του προσώπου που υπογράφει (μη αποποίηση ευθύνης).
 
Το αναγνωρισμένο Ψηφιακό Πιστοποιητικό που θα εκδοθεί, έχει διάρκεια ισχύος ενός έτους και ανταποκρίνεται στις οριζόμενες στο Παράρτημα Ι απαιτήσεις,  εκδίδεται από παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης ο οποίος πληροί τις οριζόμενες στο Παράρτημα ΙΙ απαιτήσεις και η Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής που παραδίδεται πληροί τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ΙΙΙ του πιο πάνω Νόμου.
 
Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μπορεί να αποκτήσει αναγνωρισμένο ψηφιακό
πιστοποιητικό και ΑΔΔΥ από το ΧΑΚ είτε:
1. με την παρουσία του στα γραφεία του ΧΑΚ όπου θα πρέπει:
(α) να παρουσιάσει το Δελτίο Ταυτότητας του, το οποίο θα φωτοτυπηθεί.
(β) να συμπληρώσει και υπογράψει την σχετική Αίτηση Έκδοσης Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού. 
2. με την παρουσία εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου του στα γραφεία του
ΧΑΚ, ο οποίος θα προσκομίσει:
(α) την Αίτηση Έκδοσης Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού, υπογραμμένη από τον αιτητή και πιστοποιημένη από Πιστοποιών
(β) επικυρωμένο αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του.
(γ) εξουσιοδότηση, υπογραμμένη από τον αιτητή και πιστοποιημένη από Πιστοποιών Υπάλληλο, για παράδοση των πιο πάνω εγγράφων και παραλαβή της ΑΔΔΥ από τον εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου.
 
Το ΧΑΚ, αφού παραλάβει τα έγγραφα και προχωρήσει σε έλεγχο τους θα παραδώσει στον αιτητή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπου του την ΑΔΔΥ. Επιπλέον το ΧΑΚ θα αποστείλει τα πιο πάνω έγγραφα στην Αρχή Πιστοποίησης, ώστε ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού.
 
Μετά την παράδοση, έλεγχο και έγκριση της αίτησης του, ο αιτητής, θα πρέπει να προχωρήσει σε ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας https://pki.adacom.com/xak/gr/. Αφού συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία θα τα υποβάλει στην Αρχή Πιστοποίησης μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας την ΑΔΔΥ. Η Αρχή Πιστοποίησης αφού ελέγξει τα στοιχεία της ηλεκτρονικής εγγραφής και τα στοιχεία από τα έγγραφα που παρέδωσε ο αιτητής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του, θα προχωρήσει σε έκδοση του αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον αιτητή.
 
Ο Αιτητής θα παραλάβει το αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, μέσω της ιστοσελίδας https://pki.adacom.com/xak/gr/, το οποίο και θα αποθηκευτεί στην ΑΔΔΥ. Η πιο πάνω διαδικασία ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μια ημέρα.
 
Η αγορά μιας ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ) κοστίζει €90 (πλέον 19% ΦΠΑ). Η έκδοση ενός αναγνωρισμένου ψηφιακού πιστοποιητικού με διάρκεια ισχύος ένα έτος κοστίζει €120 (πλέον 19% ΦΠΑ).