ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Εγκεκριμένες Ηλεκτρονικές Υπογραφές
 
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) έχει αναλάβει ρόλο Τοπικής Αρχής Εγγραφής (ΤΑΕ) εξουσιοδοτημένου Παροχέα Υπηρεσιών Πιστοποίησης (ΠΥΠ). Το ΧΑΚ, ως ΤΑΕ εξουσιοδοτημένου ΠΥΠ, μεσολαβεί για την έκδοση και παράδοση σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο Εγκεκριμένο  Πιστοποιητικό Ηλεκτρονικής Υπογραφής και Εγκεκριμένης  Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (QSCD).
 
Ο συνδυασμός των πιο πάνω επιτρέπει στον κάτοχο του τη δημιουργία εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία βασίζεται σε εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο εκδόθηκε από εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών πιστοποίησης και δημιουργείται από εγκεκριμένη διάταξη δημιουργίας υπογραφής. Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή έχει ισοδύναμη νομική ισχύ με την ιδιόχειρη, σύμφωνα με τον Νόμο της Εφαρμογής του Κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 910/2014, σχετικά με την Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση και τις Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης για τις Ηλεκτρονικές Συναλλαγές στην Εσωτερική Αγορά του 2018 [Ν.55(Ι)/2018].
 
Οργανισμοί ή Εταιρείες μπορούν να προμηθευτούν από το ΧΑΚ αναγνωρισμένα πιστοποιητικά και ΑΔΔΥ, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν για εξυπηρέτηση των εργασιών τους. Πολλοί Οργανισμοί υιοθετούν την χρήση των ηλεκτρονικών υπογραφών υλοποιώντας σχετική υποδομή ώστε να αντικαταστήσουν διαδικασίες στις οποίες απαιτούνται τυπωμένα έγγραφα (επικυρωμένα με χρήση σφραγίδων και υπογραφών).
 
Κύριος σκοπός της χρήσης των εγκεκριμένων ηλεκτρονικών υπογραφών είναι:
1. η ταυτοποίηση του προσώπου που υπογράφει (αυθεντικότητα),
2. η εγγύηση της γνησιότητας των ψηφιακών δεδομένων (ακεραιότητα)
3. η μη αποποίηση ευθύνης του προσώπου που υπογράφει (μη αποποίηση ευθύνης).