Απόκτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ / Απόκτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού
 
Απόκτηση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής/σφραγίδας
 
Φυσικό Πρόσωπο
 
Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μπορεί να αποκτήσει εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή:
 
1. Με την παρουσία του στα γραφεία του ΧΑΚ όπου θα πρέπει:  
(β) να παρουσιάσει την ταυτότητα του, ή το διαβατήριο του, το οποίο θα φωτοτυπηθεί ως πιστόν αντίγραφο:
 
i. Για Κύπριους πολίτες: Εθνική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
ii. Για πολίτες της ΕΕ: Βιομετρική εθνική ταυτότητα ή Διαβατήριο
iii. Για πολίτες εκτός ΕΕ: Διαβατήριο (στην περίπτωση διαβατηρίου που δεν έχει εκδοθεί σε Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, η βεβαίωση πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση σε μία από τις προαναφερόμενες γλώσσες).
 
2. Με την παρουσία αντιπρόσωπου αντί του φυσικού προσώπου στα γραφεία του ΧΑΚ, όπου ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει:
 
(α) Υπογεγραμμένo Έντυπο Αίτησης και Συμφωνίας για  Εγκεκριμένα  Πιστοποιητικά για Ηλεκτρονικές Υπογραφές (Φυσικό Πρόσωπο), με θεώρηση γνησίου υπογραφής από πιστοποιών υπάλληλο ή από ΚΕΠ ή άλλη διοικητική αρχή.
 
(β)   Αντίγραφο της ταυτότητας ή του διαβατηρίου το οποίο να είναι επικυρωμένο από ΚΕΠ ή άλλη διοικητική αρχή.
Σε περίπτωση που το Φυσικό Πρόσωπο διαμένει σε οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός Κύπρου και Ελλάδος, η επικύρωση των πιο πάνω εγγράφων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας Apostille.
 
Το ΧΑΚ, αφού παραλάβει τα έγγραφα και προχωρήσει σε έλεγχο τους, θα παραδώσει στον αιτητή ή τον αντιπρόσωπο του την Εγκεκριμένη Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής ΕΔΔΥ. Επιπλέον το ΧΑΚ θα αποστείλει τα πιο πάνω έγγραφα στην Αρχή Πιστοποίησης, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής.
Μετά την παράδοση, έλεγχο και έγκριση της αίτησης του, ο αιτητής, θα παραλάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, τον Αύξοντα Αριθμό Αγοράς (Purchase Order Number) καθώς και σχετικές οδηγίες ώστε να προχωρήσει σε ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας https://pki.jcc.com.cy/nps/. Αφού συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία, θα τα υποβάλει στην Αρχή Πιστοποίησης, μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας την ΕΔΔΥ. Η Αρχή Πιστοποίησης, αφού ελέγξει τα στοιχεία της ηλεκτρονικής εγγραφής και τα στοιχεία από τα έγγραφα που παρέδωσε ο αιτητής ή ο αντιπρόσωπος του, θα προχωρήσει σε έκδοση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής, ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον αιτητή. Στη συνέχεια η Αρχή Πιστοποίησης αποστέλλει κωδικό στο κινητό τηλέφωνο του αιτητή.
Ο Αιτητής θα παραλάβει το εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής, μέσω της ιστοσελίδας https://pki.jcc.com.cy/nps/, το οποίο και θα αποθηκευτεί στην ΕΔΔΥ. 
 
Φυσικό Πρόσωπο που συνδέεται με Νομικό Πρόσωπο
 
Μόνο για Νομικά Πρόσωπα εγγεγραμμένα στην Κύπρο
 
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου που συνδέεται με νομικό πρόσωπο, θα πρέπει τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να καταθέσουν στο ΧΑΚ τα εξής έγγραφα:
 
 1. Την υπογεγραμμένη Αίτηση έκδοσης του Πιστοποιητικού 
 1. Πιστοποιητικό σύστασης του νομικού προσώπου το οποίο παραχωρήθηκε από τον Έφορο Εταιρειών* 
 1. Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου το οποίο παραχωρήθηκε από τον Έφορο Εταιρειών* 
 1. Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα το οποίο παραχωρήθηκε από τον Έφορο Εταιρειών* 
 1. Εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία αναγράφεται η απόφαση της εταιρείας για να εξουσιοδοτήσει τον εκπρόσωπο της εταιρείας καθώς και το φυσικό πρόσωπο που επιθυμεί η εταιρεία να εκδώσει και να παραλάβει πιστοποιητικό εκ μέρους της* 
 1. Το επικυρωμένο αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εκπροσώπου της εταιρείας υπογεγραμμένο από τον Εξουσιοδοτημένο Υπάλληλο του ΧΑΚ ως Τοπική Αρχή Πιστοποίησης.
i. Για Κύπριους πολίτες: Εθνική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
ii. Για πολίτες της ΕΕ: Βιομετρική εθνική ταυτότητα ή Διαβατήριο
iii. Για πολίτες εκτός ΕΕ: Διαβατήριο (στην περίπτωση διαβατηρίου που δεν έχει εκδοθεί σε Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, η βεβαίωση πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση σε μία από τις προαναφερόμενες γλώσσες)
 
 
Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος εταιρείας δεν είναι το ίδιο πρόσωπο με τον αιτητή, θα πρέπει επιπρόσθετα να κατατίθεται το πιο κάτω:
 
Επικυρωμένο αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του αιτούντος υπογεγραμμένο από τον Εξουσιοδοτημένο Υπάλληλο της Τοπικής Αρχής Πιστοποίησης.
 
i. Για Κύπριους πολίτες: Εθνική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
ii. Για πολίτες της ΕΕ: Βιομετρική εθνική ταυτότητα ή Διαβατήριο
iii. Για πολίτες εκτός ΕΕ: Διαβατήριο (στην περίπτωση διαβατηρίου που δεν έχει εκδοθεί σε Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, η βεβαίωση πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση σε μία από τις προαναφερόμενες γλώσσες)
 
Σημαντική Σημείωση:
 
* Η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το διάστημα των 3 μηνών
 
 
Νομικό Πρόσωπο

Μόνο για Νομικά Πρόσωπα εγγεγραμμένα στην Κύπρο

Σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, θα πρέπει τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα να καταθέσουν στο ΧΑΚ τα εξής έγγραφα:
 
 1. Την υπογεγραμμένη Αίτηση έκδοσης του Πιστοποιητικού 
 1. Πιστοποιητικό σύστασης του νομικού προσώπου το οποίο παραχωρήθηκε από τον Έφορο Εταιρειών* 
 1. Πιστοποιητικού Διεύθυνσης Εγγεγραμμένου Γραφείου το οποίο παραχωρήθηκε από τον Έφορο Εταιρειών* 
 1. Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέα το οποίο παραχωρήθηκε από τον Έφορο Εταιρειών* 
 1. Εξουσιοδότηση από το Διοικητικό Συμβούλιο στην οποία αναγράφεται η απόφαση της εταιρείας για να εξουσιοδοτήσει τον εκπρόσωπο της εταιρείας να εκδώσει και να παραλάβει πιστοποιητικό εκ μέρους της* 
 1. Το επικυρωμένο αντίγραφο της πολιτικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του εκπροσώπου της εταιρείας υπογεγραμμένο από τον Εξουσιοδοτημένο Υπάλληλο της Τοπικής Αρχής Εγγραφής. 
i. Για Κύπριους πολίτες: Εθνική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
ii. Για πολίτες της ΕΕ: Βιομετρική εθνική ταυτότητα ή Διαβατήριο
iii. Για πολίτες εκτός ΕΕ: Διαβατήριο (στην περίπτωση διαβατηρίου που δεν έχει εκδοθεί σε Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, η βεβαίωση πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση σε μία από τις προαναφερόμενες γλώσσες)
 
Σημαντική Σημείωση:
 
* Η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το διάστημα των 3 μηνών
 
 
Διαδικασία Ανανέωσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού
 
Η ανανέωση του Ψηφιακού Πιστοποιητικού θα μπορεί να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από το χρήστη του ψηφιακού πιστοποιητικού, εφόσον το πιστοποιητικό του βρίσκεται σε ισχύ. Σε μια τέτοια περίπτωση ο  χρήστης θα πρέπει να προβαίνει σε πληρωμή της συνδρομής ανανέωσης για το ψηφιακό πιστοποιητικό του στους τραπεζικούς λογαριασμούς του Χρηματιστηρίου ως αναφέρονται πιο κάτω.
 
Στη συνέχεια ο χρήστης θα συμπληρώσει ηλεκτρονικά την αίτηση  Έντυπο Αίτησης και Συμφωνίας για  Εγκεκριμένα  Πιστοποιητικά για Ηλεκτρονικές Υπογραφές (Φυσικό Πρόσωπο) και θα την υπογράψει ηλεκτρονικά  με το υπάρχον πιστοποιητικό το οποίο θα πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ. Θα υπογράψει επίσης και ένα αντίγραφο της ταυτότητας/διαβατηρίου του και θα το στείλει μαζί με την υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση Supportds@cse.com.cy.
 
Κόστος Απόκτησης-Ανανέωσης Ψηφιακού Πιστοποιητικού  / Τρόποι πληρωμής

Η αγορά μίας εγκεκριμένης διάταξης δημιουργίας υπογραφής (ΕΔΔΥ-QSCD) κοστίζει €90 (πλέον 19% ΦΠΑ). Η έκδοση ενός εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής με διάρκεια ισχύος ένα έτος, κοστίζει €120 (πλέον 19% ΦΠΑ).

Τα σχετικά δικαιώματα μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία του ΧΑΚ ή σε λογαριασμούς που διατηρεί το ΧΑΚ στους Τραπεζικούς Οργανισμούς (βλέπε σχετικά έντυπα πιο κάτω).
 
Διαδικασία Ανάκλησης Πιστοποιητικού
 
Ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί ανάκληση του πιστοποιητικού με ένα από τους εξής τρόπους: 
(α) Απευθείας με ηλεκτρονικό τρόπο από τον ίδιο
(β) Αποστέλλοντας στο revocation@jcc.com.cy συμπληρωμένη την αίτηση, η οποία θα πρέπει να είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη με το πιστοποιητικό που επιθυμεί να ανακαλέσει ή Τηλεφωνικώς στο (+357) 22 868 500
 

Σύστημα Ανακοινώσεων ΟΑΜ
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει διοριστεί ως Μηχανισμός Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθµιζόµενων Πληροφοριών (Officially Appointed Mechanism for the Storage of Regulated Information) γνωστό ως ΟΑΜ, σύμφωνα µε το Νόμο που προνοεί για τις προϋποθέσεις διαφάνειας, αναφορικά µε πληροφορίες που αφορούν σε εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά. Ειδικότερα αναφέρεται ότι το ΟΑΜ είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης των ανακοινώσεων που εκδίδονται από τους εισηγμένους εκδότες αλλά και από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, τα Μέλη του ΧΑΚ, τους Συμβούλους εισαγωγής και τους Γραμματείς των εισηγμένων εταιρειών.
 
Το σύστημα του ΟΑΜ βασίζει τη λειτουργία του στη χρήση ηλεκτρονικών/ ψηφιακών υπογραφών και έχει αντικαταστήσει προηγούμενη διαδικασία που προνοούσε για την αποστολή ανακοινώσεων μέσω τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονικού μηνύματος. Συγκεκριμένα πιο κάτω αναφέρονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος:
 
•     Web based διεπαφή χρήστη (user interface) για εισαγωγή ανακοινώσεων.
•      Ενημέρωση του εκδότη για την κατάσταση της ανακοίνωσης του, σε πραγματικό χρόνο μέσω της διεπαφής χρήστη και με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
•      Ενημέρωση του εκδότη, με αποστολή προειδοποιητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, για αποστολή ανακοινώσεων εντός των απαιτούμενων χρονικών πλαισίων.
•      Χρήση από τον Εκδότη, Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής, η οποία υπέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, κατά την καταχώρηση ώστε να υπάρχει βεβαιότητα για την πηγή και διασφάλιση της ακεραιότητας του περιεχομένου της ανακοίνωσης.
•      Δυνατότητα επισύναψης αρχείων pdf στην ανακοίνωση.
•      Δυνατότητα μετάφρασης της ανακοίνωσης από τον ίδιο τον Εκδότη ή από το ΧΑΚ αφού καταβληθεί το ανάλογο τέλος.
 
Σε περίπτωση που η αίτηση για απόκτηση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής υποβάλλεται για απόκτηση πρόσβασης στο Σύστημα Ανακοινώσεων ΟΑΜ, είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί επιπρόσθετα το έντυπο εξουσιοδότησης για χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής (Παράρτημα Δ – βλέπε σχετικά έντυπα πιο κάτω) εκ μέρους της εταιρείας.
 
 
Σχετικά Έντυπα