Απόκτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ / Απόκτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού
Απόκτηση/ Ανανέωση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής
 
Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μπορεί να αποκτήσει/ ανανεώσει την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή από το ΧΑΚ είτε:
 
1. Με την παρουσία του στα γραφεία του ΧΑΚ όπου θα πρέπει:
(α) να παρουσιάσει το Δελτίο Ταυτότητας του ή το διαβατήριο του (εάν δεν είναι κάτοχος κυπριακής ή ελληνικής ταυτότητας), το οποίο θα φωτοτυπηθεί.
(β) να συμπληρώσει και υπογράψει το σχετικό  Έντυπο Αίτησης και Συμφωνίας για το Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό ΕΕ Ηλεκτρονικής Υπογραφής (Φυσικό Πρόσωπο).

2. Με την παρουσία αντιπρόσωπου αντί του φυσικού προσώπου στα γραφεία του ΧΑΚ, ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει:
(α) το  Έντυπο Αίτησης και Συμφωνίας για το Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό ΕΕ Ηλεκτρονικής Υπογραφής (Φυσικό Πρόσωπο)., υπογραμμένο από τον αιτητή και πιστοποιημένο από Πιστοποιών Υπάλληλο.
(β) επικυρωμένο αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του αιτητή ή του διαβατήριο του (εάν δεν είναι κάτοχος κυπριακής ή ελληνικής ταυτότητας)  (για περισσότερες διευκρινίσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το ΧΑΚ).

Το ΧΑΚ, αφού παραλάβει τα έγγραφα και προχωρήσει σε έλεγχο τους θα παραδώσει στον αιτητή ή τον αντιπρόσωπου του την QSCD (μόνο στην περίπτωση απόκτησης εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής). Επιπλέον το ΧΑΚ θα αποστείλει τα πιο πάνω έγγραφα στην Αρχή Πιστοποίησης, ώστε ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής.
 
Μετά την παράδοση, έλεγχο και έγκριση της αίτησης του, ο αιτητής, θα παραλάβει στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει, τον Αύξων Αριθμό Αγοράς (Purchase Order Number) καθώς και σχετικές οδηγίες ώστε να προχωρήσει σε ηλεκτρονική εγγραφή μέσω της ιστοσελίδας https://pki.adacom.com/PersonalSignature. Αφού συμπληρώσει τα απαραίτητα στοιχεία θα τα υποβάλει στην Αρχή Πιστοποίησης μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας, χρησιμοποιώντας την QSCD. Η Αρχή Πιστοποίησης αφού ελέγξει τα στοιχεία της ηλεκτρονικής εγγραφής και τα στοιχεία από τα έγγραφα που παρέδωσε ο αιτητής ή ο αντιπρόσωπος του, θα προχωρήσει σε έκδοση του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής ενημερώνοντας ταυτόχρονα τον αιτητή. Στη συνέχεια η Αρχή Πιστοποίησης αποστέλλει κωδικό στο κινητό τηλέφωνο του αιτητή.
 
Ο Αιτητής θα παραλάβει το εγκεκριμένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής, μέσω της ιστοσελίδας https://pki.adacom.com/PersonalSignature, το οποίο και θα αποθηκευτεί στην QSCD. 
 

Κόστος απόκτησης / Τρόποι πληρωμής
Η αγορά μιας εγκεκριμένης διάταξης δημιουργίας υπογραφής (QSCD) κοστίζει €90 (πλέον 19% ΦΠΑ). Η έκδοση ενός εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής με διάρκεια ισχύος ένα έτος, κοστίζει €120 (πλέον 19% ΦΠΑ).
Τα σχετικά δικαιώματα μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία του ΧΑΚ ή σε λογαριασμούς που διατηρεί το ΧΑΚ στους Τραπεζικούς Οργανισμούς (βλέπε σχετικά έντυπα πιο κάτω).
 

Σύστημα Ανακοινώσεων ΟΑΜ
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου έχει διοριστεί ως Μηχανισμός Κεντρικής Αποθήκευσης Ρυθµιζόµενων Πληροφοριών (Officially Appointed Mechanism for the Storage of Regulated Information) γνωστό ως ΟΑΜ, σύμφωνα µε το Νόμο που προνοεί για τις προϋποθέσεις διαφάνειας αναφορικά µε πληροφορίες που αφορούν εκδότη του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε Ρυθµιζόµενη Αγορά. Ειδικότερα το ΟΑΜ είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρησης των ανακοινώσεων που εκδίδονται από τους εισηγμένους εκδότες αλλά και από το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, τα Μέλη του ΧΑΚ, τους Συμβούλους εισαγωγής και τους Γραμματείς των εισηγμένων εταιρειών.
 
Το σύστημα του ΟΑΜ βασίζει τη λειτουργία του στη χρήση ηλεκτρονικών/ ψηφιακών υπογραφών και έχει αντικαταστήσει την προηγούμενη διαδικασία που προνοούσε την αποστολή ανακοινώσεων μέσω τηλεομοιότυπου και ηλεκτρονικού μηνύματος. Συγκεκριμένα πιο κάτω αναφέρονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος:
 
• Web based διεπαφή χρήστη (user interface) για εισαγωγή ανακοινώσεων.
• Ενημέρωση του εκδότη για την κατάσταση της ανακοίνωσης του, σε πραγματικό χρόνο μέσω της διεπαφής χρήστη και με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.
• Ενημέρωση του εκδότη, με αποστολή προειδοποιητικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, για αποστολή ανακοινώσεων εντός των απαιτούμενων χρονικών πλαισίων.
• Χρήση από τον Εκδότη, Εγκεκριμένης Ηλεκτρονικής Υπογραφής, η οποία υπέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής, κατά την καταχώρηση ώστε να υπάρχει βεβαιότητα για την πηγή και διασφάλιση της ακεραιότητας του περιεχομένου της ανακοίνωσης.
• Δυνατότητα επισύναψης αρχείων pdf στην ανακοίνωση.
• Παρέχεται η δυνατότητα μετάφρασης της ανακοίνωσης από τον ίδιο τον Εκδότη ή από το ΧΑΚ αφού καταβληθεί το ανάλογο τέλος.
 
Σε περίπτωση που η αίτηση για απόκτηση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής υποβάλλεται για απόκτηση πρόσβασης στο Σύστημα Ανακοινώσεων ΟΑΜ, είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί επιπρόσθετα το έντυπο εξουσιοδότησης για χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής (Παράρτημα Δ – βλέπε σχετικά έντυπα πιο κάτω) εκ μέρους της εταιρείας.
 
Σχετικά Έντυπα
·       Έντυπο Αίτησης και Συμφωνίας για το Εγκεκριμένο Πιστοποιητικό ΕΕ Ηλεκτρονικής Υπογραφής (Φυσικό Πρόσωπο).
·       Εξουσιοδότηση για χρήση ηλεκτρονικών υπογραφών (Παράρτημα Δ)
·       Τραπεζικοί Λογαριασμοί