Απόκτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ / Απόκτηση Ψηφιακού Πιστοποιητικού
Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής
 
Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μπορεί να αποκτήσει αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό και Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) από το ΧΑΚ με την παρουσία του στα γραφεία του ΧΑΚ όπου θα πρέπει:
Α. να παρουσιάσει το Δελτίο Ταυτότητας του, το οποίο θα φωτοτυπηθεί.
Β. να συμπληρώσει και υπογράψει την σχετική «Εντολή Αγοράς ADACOM για αναγνωρισμένο πιστοποιητικό με χρήση συσκευής (DL2)».

Σε περίπτωση παρουσίας εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου αντί του φυσικού προσώπου στα γραφεία του ΧΑΚ, ο αντιπρόσωπος θα πρέπει να προσκομίσει:
Α. την «Εντολή Αγοράς ADACOM για αναγνωρισμένο πιστοποιητικό με χρήση συσκευής (DL2)», υπογραμμένη από τον αιτητή και πιστοποιημένη από Πιστοποιών Υπάλληλο.
Β. επικυρωμένο αντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας του αιτητή.
Γ. γραπτή εξουσιοδότηση, υπογραμμένη από τον αιτητή και πιστοποιημένη από Πιστοποιών Υπάλληλο, για παράδοση των πιο πάνω εγγράφων και παραλαβή της ΑΔΔΥ από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.


Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται για απόκτηση πρόσβασης στο Σύστημα ΟΑΜ είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί επιπρόσθετα το έντυπο εξουσιοδότησης για χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής εκ μέρους της εταιρείας.


Κόστος απόκτησης / Τρόποι πληρωμής
Η αγορά μιας ασφαλούς διάταξης δημιουργίας υπογραφής (ΑΔΔΥ) κοστίζει €90 (πλέον 19% ΦΠΑ). Η έκδοση ενός αναγνωρισμένου ψηφιακού πιστοποιητικού με διάρκεια ισχύος ένα έτος, κοστίζει €120 (πλέον 19% ΦΠΑ).

Τα σχετικά δικαιώματα μπορούν να κατατεθούν στα γραφεία του ΧΑΚ ή σε λογαριασμούς που διατηρεί το ΧΑΚ στους Τραπεζικούς Οργανισμούς (βλέπε σχετικά έντυπα πιο κάτω)
 

Σχετικά Έντυπα


Παρουσιάσεις