ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (FUNDS) / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ