ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ Η’ ΟΣΕΚΑ

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (FUNDS) / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΝΕΧΥΡΟΥ ΕΠΙ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ Η’ ΟΣΕΚΑ