ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ Η’ ΟΣΕΚΑ

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (FUNDS) / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ Η’ ΟΣΕΚΑ