ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ Ή ΟΣΕΚΑ

ΤΗΡΗΣΗ ΜΗΤΡΩΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ (FUNDS) / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΕΕ Ή ΟΣΕΚΑ