(2) Ο Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Κανονισμοί (ΜΕΡΟΣ Ι)