(7) Απόφαση του Συμβουλίου του ΧΑΚ σύμφωνα με το Άρθρο 39 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Υφιστάμενη Νομοθεσία / Βασικός Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδομένοι Κανονισμοί και Κανονιστικές Αποφάσεις / (7) Απόφαση του Συμβουλίου του ΧΑΚ σύμφωνα με το Άρθρο 39 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύ