(10) Κανονισμοί του ΧΑΚ αναφορικά με Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών(GDR) (Κ.Δ.Π. 248/2012)

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Υφιστάμενη Νομοθεσία / Βασικός Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδομένοι Κανονισμοί και Κανονιστικές Αποφάσεις / (10) Κανονισμοί του ΧΑΚ αναφορικά με Πιστοποιητικά Παραστατικών Μετοχών(GDR) (Κ.Δ.Π. 248/2012)