(9). Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός ΚΔΠ 397/

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Υφιστάμενη Νομοθεσία / Νόμος περί Κεντρικού Αποθετηρίου/Μητρώου και οι Δυνάμει αυτού Εκδομένοι Κανονισμοί και Κανονιστικές / (9). Ο περί Παραστατικών Δικαιωμάτων (Καταχώριση, Διαπραγμάτευση και Εκκαθάριση) Κανονισμός ΚΔΠ 397/