(4) Κανονιστική Απόφαση Αναφορικά Με Την Εκκαθάριση Συναλλαγών Επι Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Υφιστάμενη Νομοθεσία / Νόμος περί Κεντρικού Αποθετηρίου/Μητρώου και οι Δυνάμει αυτού Εκδομένοι Κανονισμοί και Κανονιστικές / (4) Κανονιστική Απόφαση Αναφορικά Με Την Εκκαθάριση Συναλλαγών Επι Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή