(7) Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την διαδικασία αποδοχής, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό πρ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Υφιστάμενη Νομοθεσία / Νόμος περί Κεντρικού Αποθετηρίου/Μητρώου και οι Δυνάμει αυτού Εκδομένοι Κανονισμοί και Κανονιστικές / (7) Κανονιστική Απόφαση αναφορικά με την διαδικασία αποδοχής, την εκκαθάριση και τον διακανονισμό πρ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Παράρτημα 7 – Αίτημα Χειριστή Ανάδοχου για Εξάσκηση Δικαιώματος Εξαγοράς

Παράρτημα 8 – Αρχείο Κατανομής Δεσμευμένων

Παράρτημα 9 – Βεβαίωση Χειριστή Ανάδοχου μετά την Άσκηση Δικαιώματος Εξαγοράς

Παράρτημα 10 – Επιβεβαίωση Παραλαβής Χρηματικού Ανταλλάγματος Εξαγορασθέντων Ενεχυριασμένων Αξιών

Παράρτημα 11 – Γνωστοποίηση Αποδέσμευσης Χρηματικού Ανταλλάγματος Εξαγορασθέντων Ενεχυριασμένων Αξιών

Παράρτημα 12 – Γνωστοποίηση Αποδέσμευσης προς Όφελος του Δανειστή Χρηματικού Ανταλλάγματος Εξαγορασθέντων Ενεχυριασμένων Αξιών