Προσφορές

ΠΡΟΦΙΛ / Προσφορές

Αρ. Διαγωνισμού:02.12.02.0025... ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΚ. (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα μας τα σχετικά έγγραφα όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν, το "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ", στον αρ. Φαξ 22 570308. Σε περίπτωση μη αποστολής του "ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" οι ενδιαφερόμενοι δεν θα ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν τους όρους του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο Φιλιππίδη στο τηλ. 22 712300)


ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ. Διαγωνισμού:02.12.02.0023... ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ. (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα μας τα σχετικά έγγραφα όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν, το "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ", στον αρ. Φαξ 22 570308. Σε περίπτωση μη αποστολής του "ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" οι ενδιαφερόμενοι δεν θα ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν τους όρους του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο Φιλιππίδη στο τηλ. 22 712300)


ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρ. Διαγωνισμού:02.12.02.0022... ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΧΑΚ (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα μας τα σχετικά έγγραφα όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν, το "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ", στον αρ. Φαξ 22 570308. Σε περίπτωση μη αποστολής του "ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" οι ενδιαφερόμενοι δεν θα ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν τους όρους του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο Φιλιππίδη στο τηλ. 22 712300)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρ. Διαγωνισμού:02.12.02.0021... ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ,ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ(Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα μας τα σχετικά έγγραφα όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν, το "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ", στον αρ. Φαξ 22 570308. Σε περίπτωση μη αποστολής του "ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" οι ενδιαφερόμενοι δεν θα ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν τους όρους του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο Φιλιππίδη στο τηλ. 22 712300)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Αρ. Διαγωνισμού:02.12.02.0020... ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΚ (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα μας τα σχετικά έγγραφα όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν, το "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ", στον αρ. Φαξ 22 570308. Σε περίπτωση μη αποστολής του "ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" οι ενδιαφερόμενοι δεν θα ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν τους όρους του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο Φιλιππίδη στο τηλ. 22 712300)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 

 

Αρ. Διαγωνισμού:02.12.02.0019... ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΚ (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα μας τα σχετικά έγγραφα όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν, το "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ", στον αρ. Φαξ 22 570308. Σε περίπτωση μη αποστολής του "ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" οι ενδιαφερόμενοι δεν θα ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν τους όρους του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο Φιλιππίδη στο τηλ. 22 712300)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑρ. Διαγωνισμού:02.12.02.0018... ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΚ (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα μας τα σχετικά έγγραφα όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν, το "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ", στον αρ. Φαξ 22 570308. Σε περίπτωση μη αποστολής του "ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" οι ενδιαφερόμενοι δεν θα ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν τους όρους του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο Φιλιππίδη στο τηλ. 22 712300)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑρ.Διαγωνισμού:02.12.03.0012...ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα μας τα σχετικά έγγραφα όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν, το "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ", στον αρ. Φαξ 22 570308. Σε περίπτωση μη αποστολής του "ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" οι ενδιαφερόμενοι δεν θα ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν τους όρους του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο Φιλιππίδη στο τηλ. 22 712300)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Έκθεση Αξιολόγησης
Αρ. Διαγωνισμού:02.12.02.0017... ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΚ (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα μας τα σχετικά έγγραφα όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν, το "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ", στον αρ. Φαξ 22 570308. Σε περίπτωση μη αποστολής του "ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" οι ενδιαφερόμενοι δεν θα ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν τους όρους του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο Φιλιππίδη στο τηλ. 22 712300)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρ. Διαγωνισμού:02.12.02.0016...ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΚ (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα μας τα σχετικά έγγραφα όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν, το "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ", στον αρ. Φαξ 22 570308. Σε περίπτωση μη αποστολής του "ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" οι ενδιαφερόμενοι δεν θα ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν τους όρους του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο Φιλιππίδη στο τηλ. 22 712300)
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Αρ. Διαγωνισμού: 02.12.02.0015...ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΑΚ (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα μας τα σχετικά έγγραφα όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν, το "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ", στον αρ. Φαξ 22 570308. Σε περίπτωση μη αποστολής του "ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" οι ενδιαφερόμενοι δεν θα ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν τους όρους του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο Φιλιππίδη στο τηλ. 22 712300)


ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ


Αρ. Διαγωνισμού: 02.12.02.0014...ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα μας τα σχετικά έγγραφα όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν, το "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ", στον αρ. Φαξ 22 570308. Σε περίπτωση μη αποστολής του "ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" οι ενδιαφερόμενοι δεν θα ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν τους όρους του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο Φιλιππίδη στο τηλ. 22 712300)

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΑρ. Διαγωνισμού: 02.12.03.0011...ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που θα προμηθευτούν από την ιστοσελίδα μας τα σχετικά έγγραφα όπως συμπληρώσουν και αποστείλουν, το "ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ", στον αρ. Φαξ 22 570308. Σε περίπτωση μη αποστολής του "ΕΝΤΥΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ" οι ενδιαφερόμενοι δεν θα ενημερώνονται για τυχόν διευκρινήσεις που αφορούν τους όρους του διαγωνισμού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Γιώργο Φιλιππίδη στο τηλ. 22 712300)

 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ