Παραχώρηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Προσωπικού/Συνεργάτες

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Εταιρικές Δραστηριότητες / Δικαιώματα Προαίρεσης / Παραχώρηση Δικαιωμάτων Προαίρεσης σε Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Προσωπικού/Συνεργάτες