Πληροφορίες και Λίστα Εκδοτών ΧΑΚ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Πληροφορίες και Λίστα Εκδοτών ΧΑΚ
Επιλέξτε Εκδότη:  

Γενικές Πληροφορίες
Όνομα: A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Νήσι 38, 5341 Αγία Νάπα 
Τηλέφωνο: 23848000 
Fax: 23848003 
E-mail επικοινωνίας: reception@tsokkos.com 
Πρόσωπο επικοινωνίας: Χρύσω Τσόκκου 
Ιστοσελίδα: www.tsokkos.com 
Νομικοί Σύμβουλοι: Antonis Andreou & Co LLC , G.F. Pittadjis L.L.C. 
Ελεγκτές: KPMG Limited  
Γεν. Διευθυντής: Anastasia Tsokkou 
Γραμματέας: Anastasia Tsokkou 
Συμβούλιο
Andreas Tsokkos (Executive -non independent) George Tsokkos (Executive -non independent)
Anastasia Tsokkou (Executive -non independent) Nestoras Kyriakides (Non Executive Independent)
Chryso Tsokkou (Executive, Non-Independent) Constantinos Schizas (Independent Non Executive Member)
Georgios Hadjiyiannis (Independent Non Executive)


ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έτος Αρχείο Έτος Αρχείο Έτος Αρχείο
2016 Δ/Υ 2016 2016
2017 Δ/Υ 2017 2017
2018 Δ/Υ 2018 2018


Κωδικοί εισηγμένων Αξιών
Κωδικός Περιγραφή Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία Αρ. Αξιών Νόμισμα
Διαπρ/σης
ΤΣΟΚ A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD CY0006091512 1/11/2000 0,340(EUR) 251.200.000 EUR


Κατηγοριοποίηση FTSE
Τομέας Υπέρ-κατηγορία Κατηγορία Υπο-κατηγορία
Υπηρεσίες καταναλωτών Ταξίδια και αναψυχή Ταξίδια και αναψυχή Ξενοδοχεία


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε Περίπτωση Συγκροτήματος θα δοθεί Ενοποιημένη Οικονομική Πληροφόρηση
Οικονομικό έτος
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Νόμισμα
Σύνολο Κύκλου Εργασιών:
Μικτά Κέρδη/Ζημιές :
Κέρδος /Ζημιά από εργασίες πριν τις προβλέψεις :
Κέρδη/ (Ζημιές) πριν την φορολογία:
Κέρδη/ (Ζημιές) έτους :
Κατανέμονται σε:
- Μετόχους εταιρείας:
- Μετόχους μειοψηφίας:
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – Βασικά
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – πλήρως κατανεμημένα
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους :
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχειών
Σύνολο Υποχρεώσεων :
Μετοχικό Κεφάλαιο:
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρίας :
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρίας:
Δικαιώματα μειοψηφίας :
Σύνολο Καθαρής Θέσης :
Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης:


2016

EURO(EUR)
61.367.451
20.545.522
16.453.948
12.139.824
9.818.449

9.815.382
3.067
3,99
0
0
11.885.669

388.314.661
219.255.772
85.408.000
83.650.889
168.839.575
219.314
169.058.889
-6.648.678


2017

EURO(EUR)
66.616.348
20.976.635
16.579.623
16.135.452
13.871.817

13.831.685
10.132
5,63
0
0
15.008.811

397.193.497
213.742.488
85.408.000
98.043.009
183.221.536
229.446
183.451.009
-11.035.935
* Το ΧΑΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τα οικονομικά δεδομένα που γνωστοποιούνται στην ενότητα ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ εφόσον τα στοιχεία αυτά εισήχθησαν όπως είχαν σταλεί από τις εκδότριες εταιρίες.