Αγορά Επιτήρησης

Μετοχές στην Αγορά Επιτήρησης
Κωδικός Περιγραφή Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία Αρ. Αξιών Νόμισμα
Διαπρ/σης
ΚΑΕΠ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ CY0006240218 16/11/2000 0,250(EUR) 22.000.000 EUR
ΡΕΕΠ REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD CY0004460719 08/02/1999 0,090(EUR) 20.246.825 EUR
ΡΟΧΑ ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD CY0006990713 16/07/2001 0,017(EUR) 33.000.000 EUR
ΣΛΕΠ CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD CY0005770710 14/09/2000 0,030(EUR) 288.140.972 EUR