Αγορά Επιτήρησης

Μετοχές στην Αγορά Επιτήρησης
Κωδικός Περιγραφή Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία Αρ. Αξιών Νόμισμα
Διαπρ/σης
ΒΙΖΝ VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD CY0009220613 21/06/2004 0,100(USD) 75.000.000 EUR
ΕΞΕΠ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ CY0005160219 15/03/2000 0,100(EUR) 7.771.666 EUR
ΚΕΑΕ CPI HOLDINGS PUBLIC LTD CY0001600416 29/03/1996 0,170(EUR) 24.378.620 EUR
ΠΙΕΡ PIERIDES HOLDINGS PLC CY0005460619 16/06/2000 0,340(EUR) 22.100.000 EUR
ΠΡΟΠ A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD CY0006981316 17/07/2001 0,090(EUR) 158.660.079 EUR
ΡΕΕΠ REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD CY0004460719 08/02/1999 0,090(EUR) 20.246.825 EUR
ΡΟΛΑ ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD CY0006110718 6/11/2000 0,170(EUR) 54.166.636 EUR
ΡΟΧΑ ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD CY0006990713 16/07/2001 0,017(EUR) 33.000.000 EUR
ΣΛΕΠ CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD CY0005770710 14/09/2000 0,030(EUR) 288.140.972 EUR
ΤΔΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ CY0004530214 05/04/1999 0,850(EUR) 1.364.441 EUR
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ CY0004510216 05/04/1999 0,850(EUR) 2.728.882 EUR
ΤΚΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ CY0004520215 05/04/1999 0,850(EUR) 2.728.882 EUR
ΧΑΣΕ Ch. Charilaou Group Plc CY0006800516 24/5/2001 0,010(EUR) 215.817.850 EUR