Αγορά Επιτήρησης

Μετοχές στην Αγορά Επιτήρησης
Κωδικός Περιγραφή Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία Αρ. Αξιών Νόμισμα
Διαπρ/σης
ΑΙΕΠ ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ CY0005200213 28/03/2000 0,210(EUR) 81.202.030 EUR
ΓΙΕΠ UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD CY0006070219 30/10/2000 0,170(EUR) 13.467.849 EUR
ΓΟΥΛ WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC CY0002700611 29/03/1996 0,340(EUR) 213.935.459 EUR
ΔΩΕΠ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ CY0000770210 06/08/1997 0,020(EUR) 282.482.787 EUR
ΕΛΕΠ ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD CY0107320711 29/03/1996 9,000(EUR) 3.483.327 EUR
ΕΞΕΠ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ CY0005160219 15/03/2000 0,100(EUR) 7.771.666 EUR
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC CY0100220611 18/05/2007 0,340(EUR) 175.000.000 EUR
ΕΣΕΦ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD CY0100321310 02/07/1999 1,000(EUR) 66.520.075 EUR
ΙΣΕΠ ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ CY0005170218 16/03/2000 0,170(EUR) 11.000.000 EUR
ΚΑΕΠ ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ CY0006240218 16/11/2000 0,250(EUR) 22.000.000 EUR
ΚΕΑΕ CPI HOLDINGS PUBLIC LTD CY0001600416 29/03/1996 0,170(EUR) 24.378.620 EUR
ΛΙΠΕ LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD CY0107310316 29/03/1996 1,000(EUR) 908.037 EUR
ΝΤΟΔ DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD CY0002101513 29/03/1996 0,430(EUR) 25.000.000 EUR
ΠΡΟΠ A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD CY0006981316 17/07/2001 0,090(EUR) 158.660.079 EUR
ΡΕΕΠ REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD CY0004460719 08/02/1999 0,090(EUR) 20.246.825 EUR
ΡΟΛΑ ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD CY0006110718 6/11/2000 0,170(EUR) 54.166.636 EUR
ΣΤΟ C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD CY0001350418 29/03/1996 0,040(EUR) 208.209.300 EUR
ΣΤΣΔ CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CY0002600613 29/03/1996 0,850(EUR) 93.248.408 EUR
ΤΔΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ CY0004530214 05/04/1999 0,850(EUR) 1.364.441 EUR
ΤΕΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ CY0004510216 05/04/1999 0,850(EUR) 2.728.882 EUR
ΤΖΕΠ JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD CY0005280215 19/04/2000 0,200(EUR) 62.446.460 EUR
ΤΚΕΠ ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ CY0004520215 05/04/1999 0,850(EUR) 2.728.882 EUR
ΤΣΟΚ A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD CY0006091512 1/11/2000 0,340(EUR) 251.200.000 EUR
ΧΑΕΠ HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD CY0005810219 25/09/2000 0,170(EUR) 14.000.000 EUR
ΧΑΣΕ Ch. Charilaou Group Plc CY0006800516 24/5/2001 0,010(EUR) 215.817.850 EUR