Κερδισμένοι/Χαμένοι

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Αύξηση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΙΝΕΠ EUR 785,00
0,157
0,002
1,29%
ΤΡΚΗ EUR 136.737,91
1,910
0,010
0,53%
ΒΑΣΙ EUR 0,00
0,126
0,000
0,00%
ΑΤΑΣ EUR 0,00
1,520
0,000
0,00%
ΑΜΑΘ EUR 0,00
0,177
0,000
0,00%

Μεγαλύτερη Ποσοστιαία Μείωση

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΣΑΛΑ EUR 1.785,00
0,555
-0,050
-8,26%
ΚΛΑΡ EUR 23,00
0,023
-0,002
-8,00%

Μεγαλύτερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΤΡΚΗ EUR 136.737,91
1,910
0,010
0,53%
ΛΙΝΑ EUR 7.562,00
1,100
0,000
0,00%
ΛΟΞΕ EUR 3.056,15
0,615
0,000
0,00%
ΣΑΛΑ EUR 1.785,00
0,555
-0,050
-8,26%
ΙΝΕΠ EUR 785,00
0,157
0,002
1,29%

Μικρότερη Εμπορευσιμότητα

Κωδ. Νόμισμα Όγκος Τιμή Μεταβολή Μεταβολή %
ΠΙΕΡ EUR 0,00
0,037
0,000
0,00%
ΤΔΕΠ EUR 0,00
0,520
0,000
0,00%
ΕΞΕΠ EUR 0,00
0,100
0,000
0,00%
ΡΟΧΑ EUR 0,00
0,039
0,000
0,00%
ΣΛΕΠ EUR 0,00
0,001
0,000
0,00%