Συμβούλιο ΧΑΚ

ΠΡΟΦΙΛ / Συμβούλιο ΧΑΚ

Το πρώτο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου διορίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 1993 σύμφωνα με τη σχετική Νομοθεσία. Αρχικά ήταν υπεύθυνο για την σύνταξη των λεπτομερών Κανονισμών που διέπουν τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου.

Το Συμβούλιο του ΧΑΚ είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση του χρηματιστηρίου και για την εφαρμογή της πολιτικής του. Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο επιβλέπει τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου και διατηρεί την αποκλειστική δικαιοδοσία στη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών του στοιχείων, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Νόμων και των Κανονισμών.

 

ΟΝΟΜΑ
 ΘΕΣΗ

Μάριος Α. Πηλαβάκης

Πρόεδρος

Μαρίνος Χριστοδουλίδης

Αντιπρόεδρος

Σάββας Χαπέρης

Μέλος

Χάρις Κυνηγού

Μέλος

Σάββας Πολυβίου

Μέλος

Νίκος Τρυπάτσας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής