Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Ανακοινώσεις / Έρευνα Ανακοινώσεων πριν 22/10/2012
Κωδικός:
* Για ανακοινώσεις του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(ανακοινώσεις)
* Για εγκυκλίους του ΧΑΚ χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΧΑΚ(εγκυκλίοι)
* Για ανακοινώσεις της Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΚΕΦ
* Για ανακοινώσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΑΛΛΕΣ
* Για ανακοινώσεις ΜΗ Εισηγμένων Εταιρειών χρησιμοποιήστε σαν κωδικό το ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ
Ημερομηνίες Από:
Μέχρι:
Κατηγορία:
Τίτλος ή μέρος του τίτλου:
ΗμερομηνίαΕκδότης 
19/09/2019 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΕΚΔΟΤΕΣ--Εισηγήσεις για τροποποιήσεις που αφορούν στον Ειδικό Λογαριασμό
06/09/2019 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης για την τήρηση των Μη Εισηγμένων Μητρώων/OTC Συναλλαγές
30/08/2019 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-- Τροποποίηση Παραρτήματος 13 (κατάσταση διασποράς του μετοχικού κεφαλαίου των εισηγμένων εκδοτών)
19/08/2019 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ-- Ενσωμάτωση νέων αξιών στις υφιστάμενες αξίες Εισηγμένων Εκδοτών
09/08/2019 ΠΡΟΣ : Μέλη Και Θεματοφύλακες Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ---Τροποποίηση της Κανονιστικής Απόφασης αναφoρικά με την Ανάληψη και Τήρηση Μητρώων Μη Εισηγμένων Αξιών
26/07/2019 ΠΡΟΣ : Μέλη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ---Ετήσιος Έλεγχος Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ΕΕΚΣ) Μελών ΧΑΚ για το έτος 2018
16/05/2019 --ΠΡΟΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ--5η Έκδοση του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του ΧΑΚ
16/04/2019 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ / ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Παρουσίαση / Σεμινάριο με θέμα "Η Χρηματιστηριακή Νομοθεσία για πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εγγραφούν ως Σύμβουλοι Εισαγωγής για τη Ν.Ε.Α. Αγορά (Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά) του ΧΑΚ"
15/04/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ /ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-- Νέα έντυπα για την ανανέωση κωδικού LEI
28/03/2019 -- ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ -- Καθορισμός ελάχιστης επιτρεπτής αξίας απλής προσυμφωνημένης συναλλαγής για χρηματοπιστωτικά μέσα μετοχών με βάση τη Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών (ΜΗΑΣ)
28/03/2019 --ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ-- Στοιχεία απαραίτητα κατά την αίτηση για Εισαγωγή Αξιών στη Ρυθμιζόμενη και ΝΕΑ Αγορά
15/02/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ / ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ--Εισηγήσεις για τροποποιήσεις στον πίνακα χρεώσεων αναφορικά με τα δικαιώματα εισαγωγής στη ΝΕΑ Αγορά
31/01/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ / ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης - Παράρτημα 3 της Κανονιστικής Απόφασης αναφορικά με τις Αγορές του Χρηματιστηρίου ΚΔΠ 379/2014
29/01/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ /ΜΕΛΗ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ-- Εισηγήσεις για τροποποιήσεις στον πίνακα χρεώσεων αναφορικά με τα Συλλογικά Επενδυτικά Σχέδια
16/01/2019 --ΠΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ & ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ--