Αρχική Σελίδα

ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ / Αρχική Σελίδα

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) συνομολόγησαν συμφωνία για την παροχή εκ μέρους του ΧΑΚ, των απαιτούμενων υπηρεσιών διακανονισμού των συναλλαγών που θα καταρτίζονται, με την έναρξη της λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς του ηλεκτρισμού στην Κύπρο.  Με βάση τη συμφωνία αυτή, όπως προβλέπεται και από τη νομοθεσία, ο ΔΣΜΚ θα έχει την αρμοδιότητα για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού, ενώ το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, βάσει των κανονισμών και της σχετικής σύμβασης που υπογράφηκε, θα αναλάβει το διακανονισμό των συναλλαγών που θα καταρτίζονται.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ


ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ