Μετάβαση του Κύκλου Διακανονισμού στο Τ+2

Σκοπός του έργου είναι η μετάβαση του κύκλου διακανονισμού στο Τ+2.  Η απόφαση για αλλαγή στον κύκλο διακανονισμού από το Τ+3 (ολοκλήρωση διακανονισμού εντός τριών εργάσιμων ημερών μετά την κατάρτιση της συναλλαγής) στο Τ+2 (ολοκλήρωση εντός 2 εργάσιμων ημερών) έχει ληφθεί ακολουθώντας το νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό σε σχέση με τα Κεντρικά Αποθετήρια (Central Securities Depository Regulation – CSDR), ο οποίος μεταξύ άλλων έχει ως στόχο να εναρμονίσει τους κύκλους διακανονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Πιο κάτω παρουσιάζεται υλικό σε σχέση με το όλο έργο:
 
  • Παρουσίαση
  • Λεπτομέρειες σε σχέση με τη μετάβαση