Εταιρικές Δραστηριότητες

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ / Εξυπηρέτηση Εκδοτών / Εταιρικές Δραστηριότητες
  • Το παρόν κείμενο περιγράφει τις δυνατότητες εισαγωγής και εξαγωγής ASCII αρχείων/δεδομένων από το Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΑΤ) όσον αφορά την ενημέρωση των Εκδοτριών Εταιρειών αλλά και την απαραίτητη επικοινωνία για ανταλλαγή αρχείων μεταξύ του Κεντρικού Μητρώου Αποθετηρίου του ΧΑΚ  και των Εκδοτών.