Νόμος περί Κεντρικού Αποθετηρίου/Μητρώου και οι Δυνάμει αυτού Εκδομένοι Κανονισμοί και Κανονιστικές

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Υφιστάμενη Νομοθεσία / Νόμος περί Κεντρικού Αποθετηρίου/Μητρώου και οι Δυνάμει αυτού Εκδομένοι Κανονισμοί και Κανονιστικές
ΕΝΤΥΠΑ:

Έντυπο 1: Αίτηση δημιουργίας Μερίδας, Λογαριασμού Αξιών και Εξουσιοδότηση Χρήσης [Άρθρο 4]

Έντυπο 2: Αίτηση δημιουργίας Μερίδας, Λογαριασμού Αξιών Συγκυριών και Εξουσιοδότηση Χρήσης [Άρθρο 6]

Έντυπο 3: Αίτηση – Δήλωση ενοποίησης Μερίδων [Άρθρο 7(2)]

Έντυπο 4: Εξουσιοδότηση Χρήσης [Άρθρο 11]

Έντυπο 5: Αίτηση απενεργοποίησης εξουσιοδότησης [Άρθρο 11]

Έντυπο 6: Αίτηση μεταφοράς αξιών από τον Ειδικό Λογαριασμό [Άρθρο 12(5)]

Έντυπο 7: Αίτηση – Δήλωση απενεργοποίησης Μερίδας [Άρθρο 15(1)(α)]

Έντυπο 8: Αίτηση μεταβολής στοιχείων Μερίδας και Λογαριασμού Αξιών επενδυτή [Άρθρο 16(1)]

Έντυπο 8AΑίτηση Μεταβολής Στοιχείων Μερίδας και Λογαριασμού Αξιών Επενδυτή [Άρθρο 16(1)] Για Κυβερνητικά Χρεόγραφα (ΚΟΧΑ) και Γραμμάτια Δημοσίου(ΓΔ)

Έντυπο 9: Αίτηση παροχής πληροφοριών [Άρθρο 19(β)]

Έντυπο10: Υπηρεσία πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο ΧΑΚ μέσω διαδικτύου (CSD ONLINE) [Άρθρο 19(γ)]

Έντυπο11: Δήλωση πρόθεσης μεταβίβασης ή σύστασης βάρους [Άρθρο 29]

Έντυπο12: Αίτηση ανάκλησης δήλωσης πρόθεσης μεταβίβασης ή σύστασης βάρους [Άρθρο 29(3)]

Έντυπο13: Αίτηση και ανακοίνωση εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης [Άρθρο 30(1)]

 

Έντυπο13Α: Αίτηση μεταβίβασης αξιών αποβιώσαντος επενδυτή δυνάμει του Άρθρου 19

Έντυπο14: Γνωστοποίηση σύστασης ενεχύρου επί άυλων κινητών αξιών [Άρθρο 32(1)(α)]

Έντυπο15: Γνωστοποίηση αποδέσμευσης επί άυλων κινητών αξιών [Άρθρο 32(4)]

Έντυπο15Α: Αίτηση Εκποίησης [Άρθρο 32 (5.1)]

Έντυπο16: Προτεινόμενος τύπος ειδοποίησης απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου / οργάνου διοίκησης με βάση το άρθρο 35 του Κανονισμού λειτουργίας του ΚΑΜ [Άρθρο 35]

Έντυπο17: Αίτηση αναζήτησης Μερίδας

Έντυπο18: Αίτηση
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

Παράρτημα 7 – Αίτημα Χειριστή Ανάδοχου για Εξάσκηση Δικαιώματος Εξαγοράς

Παράρτημα 8 – Αρχείο Κατανομής Δεσμευμένων

Παράρτημα 9 – Βεβαίωση Χειριστή Ανάδοχου μετά την Άσκηση Δικαιώματος Εξαγοράς

Παράρτημα 10 – Επιβεβαίωση Παραλαβής Χρηματικού Ανταλλάγματος Εξαγορασθέντων Ενεχυριασμένων Αξιών

Παράρτημα 11 – Γνωστοποίηση Αποδέσμευσης Χρηματικού Ανταλλάγματος Εξαγορασθέντων Ενεχυριασμένων Αξιών

Παράρτημα 12 – Γνωστοποίηση Αποδέσμευσης προς Όφελος του Δανειστή Χρηματικού Ανταλλάγματος Εξαγορασθέντων Ενεχυριασμένων Αξιών