Κατάσταση Διασποράς κατά την 31/12/2019 της εταιρείας Plata Management Public Ltd

NEA ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Έντυπα Διασποράς / 2019 / Κατάσταση Διασποράς κατά την 31/12/2019 της εταιρείας Plata Management Public Ltd