Πληροφορίες

Έργο του Συμβούλου Εισαγωγής, είναι η υποβοήθηση του εκδότη για ανταπόκριση στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία και συμμετοχή στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά (Ν.Ε.Α).

Ειδικότερα ο Σύμβουλος Εισαγωγής:

(α) Αξιολογεί τον εκδότη και τον παρουσιάζει στο Χρηματιστήριο βεβαιώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, συνδράμοντας στην ανταπόκριση του στα απαιτούμενα μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης.

(β) Εκπροσωπεί τον εκδότη έναντι του Χρηματιστηρίου κατά το στάδιο έγκρισης της αίτησης του μέχρι την έναρξη της διαπραγμάτευσης

(γ) Μεριμνά για την τήρηση των συνεχών υποχρεώσεων του εκδότη και τον καθοδηγεί για την ομαλή λειτουργία του στο περιβάλλον της κεφαλαιαγοράς και μεταξύ άλλων:
  • Παρακολουθεί και συνδράμει τον εκδότη στη συμμόρφωση του με τους ισχύοντες κανόνες της Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγοράς (Ν.Ε.Α) ως προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του.
  • Συμβουλεύει και κατευθύνει τον εκδότη σχετικά με τις υποχρεώσεις του και λαμβάνει κάθε μέτρο που θεωρεί πρόσφορο για την εκπλήρωση τους.
  • Όταν ο εκδότης δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια και συμβουλή ώστε να διορθωθεί έγκαιρα κάθε παράλειψη ή πλημμέλεια, ενημερώνοντας παράλληλα το Χρηματιστήριο για τη φύση της παράβασης και τα μέτρα που ο εκδότης έχει πάρει σχετικά.