Κώδικας Δεοντολογίας

ΠΡΟΦΙΛ / Κώδικας Δεοντολογίας
Η ιδέα του Κώδικα Δεοντολογίας 
Οι οργανισμοί που αντιπροσωπεύονται από European Central Securities Depositories Association (ECSDA) το Federation of European Securities Exchanges (FESE), και το European Association of Central Counterparty Clearing Houses (EACH) υπέγραψαν στις 7 Νοεμβρίου 2006 συμφωνία για τον Κώδικα Δεοντολογίας.  Η πρωτοβουλία αυτή, έχει σαν στόχο να προάγει τη διασυνοριακή συναλλακτική δραστηριότητα σε μετοχές ώστε με αυτό το τρόπο να συμβάλλει στην ενοποίηση των Ευρωπαϊκών αγορών μετοχών.
 
Ευρωπαϊκός Κώδικας Δεοντολογίας για Εκκαθάριση και Διακανονισμό 
 
Ο Kώδικας Δεοντολογίας καλύπτει τα πιο κάτω:
 
Διαφάνεια Χρεώσεων (Price transparency)
Δίνει την ευκαιρία στους πελάτες να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τιμές και υπηρεσίες
 
Πρόσβαση και διαλειτουργικότητα (Access and Interoperability) 
Δίνει την ευκαιρία στους οργανισμούς να έχουν αναπτυγμένες σχέσεις και να προσφέρουν
 τις υπηρεσίες τους προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών τους
 
Διαχωρισμός Υπηρεσιών και Λογιστικός Διαχωρισμός (Unbundling and Accounting 
 Separation)
 Να συμβάλει στον ανταγωνισμό, να αυξήσει τις επιλογές των πελατών και να δίνονται οι  πληροφορίες για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 
Υλοποίηση του Κώδικα Δεοντολογίας
 
Διαφάνεια Χρεώσεων (Price transparency)
Με βάση τον Κώδικα Δεοντολογίας, τα μέτρα διαφάνειας των χρεώσεων έχουν εφαρμοστεί από τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Η διαφάνεια των χρεώσεων, επιτρέπει στους πελάτες των Οργανισμών να  εκτιμούν εκ  των προτέρων την παρεχόμενη τιμολογιακή πολιτική και να συσχετίζουν τις χρεώσεις που θα επιβαρυνθούν για μια συναλλαγή αξιών, και ακολούθως να συμφωνούν τις χρεώσεις που επιβαρύνθηκαν με αυτές που έχουν ανακοινωθεί με βάση τον τιμοκατάλογο.

 
Πρόσβαση και διαλειτουργικότητα (Access and Interoperability)
Οργανισμοί που παρέχουν μετασυναλλαγματικές υπηρεσίες Εκκαθάρισης και Διακανονισμού σε εισηγμένες αξίες, έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση (link) σ’ άλλους Οργανισμούς (εντός ή εκτός της επικράτειας τους) για επέκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών/ προϊόντων τους σ’ άλλες αγορές (Requesting Organisation).  Ο Οργανισμός που θα ανταποκριθεί (Receiving Organization) θα πρέπει να παρέχει Πρόσβαση και Διαλειτουργικότητα σύμφωνα με τις αρχές Πρόσβασης και Διαλειτουργικότητας που δημοσιεύτηκαν στις 28 Ιουνίου 2007.

Αρχές Πρόσβασης και διαλειτουργικότητας
 
Διαχωρισμός Υπηρεσιών και Λογιστικός Διαχωρισμός (Unbundling and Accounting Separation)
Βάσει του Κώδικα Δεοντολογίας, ο Διαχωρισμός των Υπηρεσιών (Service Unbundling)  και ο Λογιστικός Διαχωρισμός (Αccounting Separation) ο οποίος τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2008, αποτελεί σημαντική πρόνοια του Κώδικα και έχει ως στόχο την περαιτέρω ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας των Ευρωπαϊκών Αγορών. 
Λόγω της υλοποίησης του διαχωρισμού των προσφερόμενων υπηρεσιών, όλα τα μέλη της ECSDA, που έχουν υπογράψει τον Κώδικα Δεοντολογίας, έχουν συμφωνήσει από κοινού ποιες υπηρεσίες θα διαχωριστούν, βάση του Κώδικα Δεοντολογίας. Αυτή η αμοιβαία συμφωνία αντικατοπτρίζεται και στο κοινό γλωσσάριο της ECSDA.

Σημειώνεται ότι το ΧΑΚ έχει υλοποίησει τόσο τον διαχωρισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών  όσο και τον λογιστικό τους διαχωρισμός, σε συνεργασία με Εξωτερικούς Ελεγκτές.