| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
Α
Α
Αγοραία αξία ή τιμή εισηγμένης αξίας
Είναι η τρέχουσα τιμή στην οποία γίνονται συναλλαγές επί μίας εισηγμένης αξίας.
 
Αμοιβαία Κεφάλαια
Ως Αμοιβαίο Κεφάλαιο ορίζεται μια αδιάσπαστη ομάδα περιουσίας πολλών δικαιούχων υπό κοινή διαχείριση τρίτου. Η περιουσία, το ενεργητικό δηλαδή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποτελείται όπως προβλέπεται από το νόμο, από κινητές αξίες και μετρητά. Η περιουσία ανήκει εξ' αδιαιρέτου στους συμμετέχοντες σ' αυτήν, ανάλογα με τον αριθμό των μεριδίων που κατέχουν. Όσοι συμμετέχουν στην περιουσία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποκαλούνται μεριδιούχοι. Μεριδιούχοι μπορούν να είναι φυσικά ως επίσης και νομικά πρόσωπα.
 
Αξία Χαρτοφυλακίου
Η χρηματική αξία του συνόλου των κινητών αξιών που κατέχει ο επενδυτής.
 
Αριθμός συναλλαγής
Σημαίνει το χαρακτηριστικό αύξων αριθμό που αποδίδει αυτόματα το σύστημα ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για κάθε συναλλαγή που καταρτίζεται στο Χρηματιστήριο.
 
Άυλη κινητή αξία ή άυλη αξία
Σημαίνει την καταχωρημένη στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών κινητή αξία κατά τις διατάξεις του νόμου, μεταβιβάζεται δε, ενεχυριάζεται και άλλως πως επιβαρύνεται κατά τα οριζόμενα εις τον παρόντα Νόμο, με σχετική καταχώριση στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών.