| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
Δ
Δ
Δημόσια Πρόταση
Σημαίνει την πρόταση που απευθύνεται σε κατόχους άϋλων αξιών του Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΑΜ) σύμφωνα με των περί Δημόσιων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμο 41(1)/2007 ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.
 
Δημόσια Χρεόγραφα
Σημαίνει χρεόγραφα που εκδίδονται από την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας, από Δήμους και τις τοπικές αρχές κι' από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου καθώς και χρεόγραφα εγγυημένα από την Κυβέρνηση τις Δημοκρατίας, περιλαμβάνει δε και χρεόγραφα που εκδίδονται από την Κυβέρνηση ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου άλλων Κρατών, καθώς και χρεόγραφα εγγυημένα από την Κυβέρνηση άλλων Κρατών.
 
Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (ETF's)
Τα ETF's είναι αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν την απόδοση χρηματιστηριακών δεικτών ή άλλων υποκείμενων αξιών ή περιουσιακών στοιχείων, ομολόγων, εμπορευμάτων κτλ. Τα ETF's διαπραγματεύονται όπως ακριβώς και οι εισηγμένες αξίες, συνδυάζοντας την ευελιξία των χρηματιστηριακών συναλλαγών με τα οφέλη ενός διαφοροποιημένου επενδυόμενου χαρτοφυλακίου.
 
Διασπορά μετοχών
Είναι το εύρος της κατανομής των μετοχών μιας εταιρίας στους μετόχους της. Όσοι πιο πολλοί οι μέτοχοι τόσο μεγαλύτερη η διασπορά.
 
Διασπορά χαρτοφυλακίου
Είναι η κατανομή του κεφαλαίου για αγορά πολλών ειδών εισηγμένων τίτλων, για λόγους ασφαλείας (περιορισμού κινδύνου).
 
Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών (Δ.Α.Μ.) (Warrant)
Το χρηματοοικονομικό προϊόν που εκδίδεται από συγκεκριμένο εκδότη το οποίο δίνει στον κάτοχο του το δικαίωμα (όχι την υποχρέωση) να αγοράσει συγκεκριμένο αριθμό μετοχών σε προκαθορισμένη τιμή (τιμή εξάσκησης) και σε συγκεκριμένες μελλοντικές ημερομηνίες ή συγκεκριμένες χρονικές περιόδους μέχρι τη λήξη του (Ημερομηνία Λήξης). Τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (Warrants) διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
 
•  Αμερικανικού Τύπου (Δικαιώματα Αγοράς)
Το δικαίωμα που μπορεί να εξασκηθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως και την ημέρα λήξης του.
•  Ευρωπαϊκού Τύπου (Δικαιώματα Αγοράς)
Το δικαίωμα που μπορεί να εξασκηθεί μόνον κατά συγκεκριμένη ημερομηνία/περίοδο κάθε χρόνου μέχρι την ημερομηνία λήξης του.
 
Δικαίωμα Προαίρεσης
Το χρηματοοικονομικό προϊόν που δίνει στον κάτοχό του το δικαίωμα (όχι την υποχρέωση) να αγοράσει συγκεκριμένο αριθμό μετοχών σε μία προκαθορισμένη τιμή σε συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης).
 
Δικαιώματα Προτίμησης (Rights)
Τα δικαιώματα προτίμησης είναι ένας τρόπος που ο εισηγμένος εκδότης μπορεί να αυξήσει το μετοχικό του κεφάλαιο. Ο εκδότης εκδίδει Δικαιώματα Προτίμησης (rights issue) προς τους υφιστάμενους μετόχους βάσει της αναλογίας που αυτοί συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο, με τιμή εξάσκησης συνήθως χαμηλότερη από την τιμή που διαπραγματεύονται οι μετοχές του εκδότη στο Χρηματιστήριο. Τα Δικαιώματα Προτίμησης (Rights) εμπορεύονται στο Χρηματιστήριο, για καθορισμένο χρονικό διάστημα.