| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
Ειδικός Διαπραγματευτής
Μέλος που συμμετέχει σε Αγορές Αξιών του ΧΑΚ μπορεί να δραστηριοποιείται ως Ειδικός Διαπραγματευτής, εάν εξασφαλίσει από το ΧΑΚ την ιδιότητα του Ειδικού Διαπραγματευτή η οποία μπορεί να αφορά μία ή και περισσότερες κινητές αξίες για τις οποίες και άλλα Μέλη είναι δυνατό να ενεργούν ως Ειδικοί Διαπραγματευτές και η διάρκεια της Ειδικής Διαπραγμάτευσης δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους ανά κινητή αξία. Ο Ειδικός Διαπραγματευτής, από την ημέρα έναρξης της ειδικής διαπραγμάτευσης και σε κάθε συνεδρίαση του ΧΑΚ, υποχρεούται να διαβιβάζει, για ίδιο λογαριασμό, σε συνεχή βάση, ζεύγη εντολών αγοράς και πώλησης που εισάγονται ταυτόχρονα για κάθε κινητή αξία επί της οποίας ασκεί ειδική διαπραγμάτευση (quotes).
 
Ειδικός Λογαριασμός
Σημαίνει λογαριασμό που δημιουργείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ, ταυτόχρονα με τη δημιουργία Μερίδας για Εκδότη, Μέλος ή Επενδυτή και στον οποίο τηρούνται ή δυνατό να τηρούνται αξίες που βρίσκονται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Χρηματιστηρίου.
 
Εκδομένες αξίες
Είναι το σύνολο του αριθμού των αξιών που εκδόθηκαν από έναν εκδότη.
 
Εντολή
Σημαίνει την εκδήλωση προσφοράς ή ζήτησης που καταχωρείται από χρήστη του συστήματος με τον τρόπο και το περιεχόμενο που καθορίζεται στους Κανόνες Συναλλαγών, με σκοπό την εκτέλεση της σε συναλλαγή.
 
Επενδυμένο Κεφάλαιο
Το κεφάλαιο που έχει διαθέσει για επενδύσεις στο συγκεκριμένο προϊόν ο επενδυτής.
 
Επενδυτής
Σημαίνει τον κάτοχο ή προτιθέμενο κάτοχο αξιών που είναι καταχωρημένες ή πρόκειται να καταχωρηθούν στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ.
 
Επενδυτικός Οργανισμός
Εκδότης του οποίου το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων συνίσταται στην επένδυση σε κινητές αξίες ή τραπεζικές καταθέσεις, είτε του οποίου το μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού είναι εισηγμένες αξίες ή τραπεζικές καταθέσεις ή ρευστά διαθέσιμα ή μετοχές εταιρειών, των οποίων το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων είναι η επένδυση σε κινητές αξίες ή τραπεζικές καταθέσεις ή ρευστά διαθέσιμα.
 
Εταιρεία χρηματοδότησης μεγάλων έργων
Σημαίνει εταιρεία που μόνο σκοπό έχει την εξεύρεση ικανού ποσού χρημάτων, για τη χρηματοδότηση ενός μεγάλου έργου. Στο ΧΑΚ υπάρχει η Αγορά Μεγάλων Έργων στην οποία εισάγονται τέτοιες εταιρείες των οποίων οι δραστηριότητες τους συνίστανται στην εκτέλεση και εμπορική εκμετάλλευση έργου το οποίο τους ανήκει ή τους έχει ήδη ανατεθεί ή δικαιώματος ευρεσιτεχνίας ή δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας το οποίο απόκτησαν ή του οποίου έχουν διασφαλίσει την απόκτηση.
 
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις
Σημαίνει τις οικονομικές καταστάσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την κατάσταση Οικονομικής Θέσης, κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων/ Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την κατάσταση Ταμειακής Ροής, την κατάσταση αλλαγών στα ‘Ίδια Κεφάλαια και τις σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις μίας εταιρείας, οι οποίες καταρτίζονται με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.
 
Εύρος τιμής
Η διαφορά μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης τιμής μίας εισηγμένης αξίας σε μια χρηματιστηριακή συνεδρίαση.