| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
Κ
Κ
Καθαρή Εσωτερική Αξία
Η καθαρή εσωτερική αξία είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του καθαρού ενεργητικού εκδότη από τον αριθμό του συνόλου των αξιών του οι οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής κατά τη διανομή του ενεργητικού του.
 
Καθαρό Ενεργητικό
Το καθαρό ενεργητικό αποτελεί τη διαφορά μεταξύ ενεργητικού και παθητικού σύμφωνα με τον ισολογισμό του εκδότη, κατά την ημερομηνία υπολογισμού.
 
Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών (ΚΑΜ)
Σημαίνει το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών στο οποίο καταχωρούνται οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κινητές αξίες, καθώς και άλλες πράξεις συναφείς προς τις αξίες αυτές και το οποίο επί πλέον λειτουργεί ως το Κεντρικό Μητρώο όλων των αξιών αυτών.
 
Κεντρικό Μητρώο
Το Χρηματιστήριο έχει αναλάβει την τήρηση ενός Κεντρικού Μητρώου, το οποίο περιέχει τα στοιχεία των κατόχων αξιών όλων των εισηγμένων εταιρειών. Σ' αυτό καταχωρείται οποιαδήποτε μεταβολή γίνεται για κάθε εισηγμένη αξία, είτε κατόπιν συναλλαγής στο Χρηματιστήριο, είτε εάν αυτή γίνεται εκτός του Χρηματιστηρίου. Με την εισαγωγή οποιασδήποτε νέας αξίας στο Χρηματιστήριο, η ευθύνη τήρησης του μητρώου της από την ημέρα εισαγωγής της, αναλαμβάνεται από το Χρηματιστήριο.
 
Κεφάλαιο
Σημαίνει το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας, περιλαμβανομένων των κοινών και των προνομιούχων μετοχών της.
 
Κοινή μετοχή
Είναι ο πιο συνηθισμένος τύπος μετοχής και περιλαμβάνει όλα τα βασικά δικαιώματα ενός μετόχου, όπως δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων μετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισης, καθώς και δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας και συμμετοχής στη διαχείρισή της.