| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
Λ
Λ
Λογαριασμός
Σημαίνει Λογαριασμό Αξιών, ή Λογαριασμό Χειριστή, ή Ειδικό Λογαριασμό, ή Μεταβατικό Λογαριασμό ή Λογαριασμό Εκκαθάρισης Χειριστή ή Χρηματικό Λογαριασμό Διακανονισμού Αξιών.
 
Λογαριασμός Αξιών
Σημαίνει λογαριασμό που δημιουργείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο για Εκδότη, Μέλος ή Επενδυτή και στον οποίο τηρούνται αξίες υπό τον έλεγχο Χειριστή. Περιλαμβάνει τις κινητές αξίες που έχει στην κατοχή του ο επενδυτής, τις οποίες έχει κατανείμει για σκοπούς διαχείρισης σε έναν ή περισσοτέρους χειριστές.
 
Λογαριασμός Εκκαθάρισης Χειριστή
Σημαίνει λογαριασμό Χειριστή που δημιουργείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο του ΧΑΚ.
 
Λογιστική αξία της μετοχής
Αντικατοπτρίζει την πραγματική αξία της μετοχής, προκύπτοντας από τη διαίρεση των ιδίων κεφαλαίων (καθαρή θέση) της εταιρείας με τον αριθμό μετοχών της εταιρείας, σε κυκλοφορία.