| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
Μ
Μ
Μερίδα
Σημαίνει μερίδα Επενδυτή, ή μερίδα Μέλους, ή μερίδα Εκδότη που δημιουργείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο.
 
Μερίδια
Σημαίνει μερίδια σε σχέδια συλλογικών επενδύσεων, π.χ σε αμοιβαία κεφάλαια.
 
Μέρισμα
Είναι η καταβολή χρηματικού ποσού (χρηματικό αντάλλαγμα) ή η παραχώρηση μετοχών από εκδότη, που διανέμεται στους μετόχους από τα κέρδη ή τα αποθεματικά του. Πολλοί εκδότες προσφέρουν σχέδια επανεπένδυσης μερίσματος όπου δίνεται η δυνατότητα στους μετόχους - δικαιούχους να χρησιμοποιήσουν το χρηματικό αντάλλαγμα για αγορά πρόσθετων μετοχών συνήθως σε χαμηλότερη τιμή από την τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης της μετοχής. Ο εκδότης διαιρεί το συνολικό ποσό του μερίσματος με το συνολικό αριθμό εκδομένων μετοχών, για να καθοριστεί το προβλεπόμενο μέρισμα ανά μετοχή.
 
Μεταβατικός Λογαριασμός
Σημαίνει λογαριασμό που δημιουργείται στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο για Εκδότη και στον οποίο τηρούνται αξίες πάνω σε προσωρινή βάση, που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν από Εκδότη.
 
Μετάθεση
Σημαίνει τη μεταβίβαση των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων Μέλους που απορρέουν από την εκκαθάριση χρηματιστηριακής συναλλαγής, αγοράς ή πώλησης, σε Θεματοφύλακα, ο οποίος υποκαθιστά το Μέλος στις εν λόγω υποχρεώσεις και δικαιώματα. Διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία εκκαθάρισης και διακανονισμού χρηματιστηριακών συναλλαγών για άϋλες αξίες, όπως εκάστοτε καθορίζεται από το ΧΑΚ.
 
Μετοχή
Είναι η μονάδα που διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο μίας εταιρείας και που παρέχει στον κάτοχο της δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη που προκύπτουν από τις εργασίες της.
 
Μονάδα Διαπραγμάτευσης/ Ελάχιστος Αριθμός
Σημαίνει τον υπό του Συμβουλίου καθοριζόμενο με ανακοίνωση του, ελάχιστο επιτρεπόμενο αριθμό κινητών αξιών που μπορεί να αφορά μία εντολή που καταχωρείται στο ηλεκτρονικό σύστημα διαπραγμάτευσης αξιών. Όλες οι κινητές αξίες που έχουν εισαχθεί στο ΧΑΚ διαπραγματεύονται με μονάδα διαπραγμάτευσης το ένα (1) τεμάχιο, εκτός αν το Συμβούλιο του ΧΑΚ αποφασίσει διαφορετικά.