| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
Ο
Ο
Όγκος Ζήτησης
Ο συνολικός αριθμός τεμαχίων για τον οποίο έχουν καταχωρηθεί εντολές αγοράς οι οποίες παραμένουν ανεκτέλεστες.
 
Όγκος προσφοράς
Ο συνολικός αριθμός τεμαχίων για τον οποίο έχουν καταχωρηθεί εντολές πώλησης οι οποίες παραμένουν ανεκτέλεστες.
 
Όγκος συναλλαγών
Ο συνολικός αριθμός τεμαχίων ή η συνολική χρηματική αξία διαπραγμάτευσης μίας αξίας/αριθμού αξιών αθροιστικά, που διαπραγματεύτηκαν σε μια συγκεκριμένη χρηματιστηριακή συνάντηση ή σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (π.χ. μήνας, έτος).
 
Ομολογιακές αξίες
Σημαίνει τα αξιόγραφα κεφαλαίου, τα δημόσια χρεόγραφα ή τα χρεόγραφα ή ομολογίες που εκδίδονται από οποιοδήποτε εκδότη.
 
Ονομαστική αξία της μετοχής
Προκύπτει κατά την πρώτη έκδοση των μετοχών διαιρώντας την αξία του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης με τον αριθμό των μετοχών που αρχικά εξέδωσε. Η ονομαστική αξία μπορεί να μεταβληθεί αργότερα με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της εταιρίας. Η ονομαστική αξία δεν έχει ουσιαστική σημασία στην αποτίμηση της πορείας της εταιρίας και της τιμής της μετοχής της. Η ονομαστική αξία της μετοχής διαφέρει συνήθως από την τιμή έκδοσής της.
 
Όριο ημερήσιας διακύμανσης
Εύρος τιμών εντός των οποίων μπορεί να τύχει διαπραγμάτευσης μία κινητή αξία κατά τη διάρκεια της χρηματιστηριακής συνεδρίασης, βάσει των Κανόνων Συναλλαγών.