| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
Π
Π
Περίοδος συναλλαγών
Σημαίνει το διάστημα της ημέρας, κατά το οποίο επιτρέπεται η κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών.
 
Πιστοποιητικό παραστατικό μετοχών (Depositary receipt- DR)
Σημαίνει πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Ταμιευτήριο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών και το οποίο αντιπροσωπεύει συγκεκριμένες μετοχές του εκδότη που έχουν διαχωριστεί και παραμεριστεί στο μητρώο μετοχών του εκδότη υπό μορφή εμπιστεύματος και οι οποίες έχουν δοθεί σε ειδικό Ταμιευτήριο Πιστοποιητικών Παραστατικών Μετοχών υπό την ιδιότητα του εμπιστευματοδόχου.
 
Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης
Συνιστά μη ρυθμιζόμενη αγορά όπως περιγράφεται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο 144(Ι)/ 2007.
 
Ποντοπόρος Ναυτιλία
Σημαίνει τη δραστηριότητα που αφορά την ιδιοκτησία, διαχείριση, εκμετάλλευση πλοίου μεταφοράς φορτίου το οποίο είναι προορισμένο να κινείται στην θάλασσα αυτοδύναμο. Στο ΧΑΚ λειτουργεί Αγορά Ποντοπόρου Ναυτιλίας στην οποία εισάγονται εταιρείες των οποίων το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους ή των περιουσιακών τους στοιχείων σχετίζονται με δραστηριότητες που αφορούν ποντοπόρο ναυτιλία.
 
Προνομιούχος μετοχή
Μετοχή που προσφέρει ένα προβάδισμα έναντι των κοινών μετοχών, στη λήψη μερίσματος από τους κατόχους τους και στη λήψη του αποτελέσματος της εκκαθάρισης σε περίπτωση διάλυσης της επιχείρησης. Συνήθως στερείται του δικαιώματος
ψήφου και συμμετοχής στη διαχείριση της επιχείρησης.
 
Προτείνων
Σημαίνει το πρόσωπο που υπέβαλε δημόσια πρόταση ή το οποίο ασκεί δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 36 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου 41(1)/2007 ή οποιονδήποτε άλλο Νόμο τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά.