| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
Ρ
Ρ
Ρυθμιζόμενη Αγορά
Σημαίνει την αγορά κράτους μέλους, στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικά μέσα, σύμφωνα με τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 (Ν.144(Ι)/2007) που τέθηκε σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου 2007 και ψηφίστηκε σε εναρμόνιση με την Οδηγία 2004/39/ΕΚ (Markets in Financial Instruments Directive – MIFID) και την Οδηγία 2006/73/ΕΚ. Το ΧΑΚ αποτελεί ρυθμιζόμενη αγορά.