| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
Τ
Τ
Τιμή
Σημαίνει τη χρηματική αξία ανά μονάδα κινητών αξιών που αφορά μία εντολή, η οποία εκφράζεται σε Ευρώ ανά κινητή αξία ή ανά ομάδα κινητών αξιών.
 
Τιμή Ανοίγματος
Η τιμή ανοίγματος υπολογίζεται από το σύστημα για κάθε αξία ξεχωριστά κατά τη φάση διαπραγμάτευσης προσδιορισμού της τιμής ανοίγματος. Αν για μία αξία δεν διαμορφωθεί τιμή ανοίγματος κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, τότε ως τιμή ανοίγματος θεωρείται η τιμή της πρώτης συναλλαγής, που θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση διαπραγμάτευσης.
 
Τιμή έκδοσης
Τιμή έκδοσης της μετοχής είναι η τιμή στην οποία διατίθεται η μετοχή και την οποία πρέπει να καταβάλει ο μέτοχος για την απόκτησή της. Η τιμή έκδοσης της μετοχής μπορεί να είναι ίση ή μεγαλύτερη αλλά ποτέ μικρότερη από την ονομαστική αξία της μετοχής.
 
Τιμή εκκίνησης
Ορίζεται ως η τιμή κλεισίματος όπως αυτή προέκυψε κατά την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνεδρία, η οποία δύναται να έχει προσαρμοστεί κατάλληλα εφόσον έχουν μεσολαβήσει από τη χρονική αυτή στιγμή οποιεσδήποτε εταιρικές δραστηριότητες.
 
Τιμή εξάσκησης
Το χρηματικό ποσό που πληρώνει ο κάτοχος του δικαιώματος στον εκδότη του, προκειμένου να αποκτήσει νέο τίτλο στην προκαθορισμένη ημερομηνία/ περίοδο εξάσκησης.
 
Τιμή Ζήτησης
Η τιμή που προσφέρεται από τον υποψήφιο αγοραστή μίας κινητής αξίας.
 
Τιμή Κλεισίματος
Ως τιμή κλεισίματος μίας αξίας, ορίζεται η τιμή στην οποία εκτελέστηκε η τελευταία συναλλαγή της αξίας κατά τη διάρκεια της χρηματιστηριακής συνεδρίασης ή όπως διαφορετικά προσδιορίζεται στους Κανόνες αυτούς κι ένας τέτοιος προσδιορισμός δυνατό να διαφέρει ανά αξία, οργανωμένη αγορά, ή τμήμα αυτής. Σε περίπτωση όπου δεν έχουν εκτελεστεί συναλλαγές σε μία αξία, ως τιμή κλεισίματος λαμβάνεται η τιμή εκκίνησης.
 
Τιμή προσφοράς
Η τιμή που ζητάει ο υποψήφιος πωλητής για να πουλήσει την κινητή αξία.
 
Τίτλοι/ Κινητές Αξίες
Σημαίνει μετοχές ή παραστατικούς τίτλους, χρεόγραφα, ομολογίες, ιδρυτικούς κι' άλλους τίτλους εταιρειών ή άλλων νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων, που έχουν κατά νόμο συσταθεί στη Δημοκρατία ή την αλλοδαπή, μερίδια σε σχέδια συλλογικών επενδύσεων και δικαιώματα επ' αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των συμβάσεων ή/και των δικαιωμάτων προεγγραφής ή υπό προθεσμία ή προτιμήσεως για απόκτηση ή διάθεση τους, ως και συμβάσεις με ρήτρα για τους τίτλους αυτούς.
 
Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού
Σημαίνει την Τράπεζα που καθορίζεται από το ΧΑΚ για σκοπούς Διακανονισμού των πληρωμών σε σχέση με Χρηματιστηριακές συναλλαγές επί άϋλων αξιών που είναι καταχωρημένες στο Κεντρικό Αποθετήριο Μητρώο (ΚΑΜ).
 
Τρέχουσα Τιμή
Η τρέχουσα τιμή διαπραγμάτευσης ενός εισηγμένου τίτλου στη χρηματιστηριακή αγορά.