| Α | Β | Γ | Δ | Ε | Ζ | Η | Θ | Ι | Κ | Λ | Μ | Ν | Ξ | Ο | Π | Ρ | Σ | Τ | Υ | Φ | Χ | Ψ | Ω |
Χ
Χ
Χειριστής
Σημαίνει το Μέλος, ή το Θεματοφύλακα που έχει το δικαίωμα να κινεί λογαριασμό χειριστή (δηλαδή μπορεί να κινεί τίτλους για τους οποίους ο επενδυτής του έχει εξουσιοδοτήσει σχετικά το χειριστή).
 
Χειριστής Ανάδοχος
Σημαίνει το Μέλος ή το Θεματοφύλακα που ο προτείνων την δημόσια πρόταση έχει καθορίσει με την πρόταση του ότι τον εκπροσωπεί αναφορικά με την παραλαβή αποδοχών και την εκκαθάριση και διακανονισμό των πράξεων που θα προκύψουν ή προκειμένου περί εξαγοράς αξιών την ευθύνη καταβολής του ανταλλάγματος στον δικαιούχο και ο οποίος ανταποκρίνεται στα προβλεπόμενα στο άρθρο 39 του περί Δημοσίων Προτάσεων Εξαγοράς Νόμου.

Χρεόγραφα ή Ομολογιακά Δάνεια
Είναι μια εναλλακτική μορφή δανεισμού για τους εκδότες, οι οποίοι δεσμεύονται να επιστρέψουν στους κατόχους των χρεογράφων την ονομαστική τους αξία, επιπρόσθετα ενός συγκεκριμένου ή κυμαινόμενου επιτοκίου σε τακτά χρονικά διαστήματα μέχρι τη λήξη τους. Υπάρχουν διάφορα είδη χρεογράφων τα οποία ποικίλουν ανάλογα με τους όρους αποπληρωμής τους.
 
Χρηματικός Διακανονισμός
Σημαίνει την πληρωμή και την είσπραξη του χρηματικού αντιτίμου των χρηματιστηριακών συναλλαγών από τα συμβαλλόμενα σ' αυτές μέρη.
 
Χρηματικός Λογαριασμός Διακανονισμού Αξιών
Σημαίνει χρηματικό λογαριασμό διακανονισμού αξιών που τηρείται στην Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού και απεικόνιση του οποίου εμφανίζεται στο Κεντρικό Αποθετήριο/ Μητρώο.
 
Χρηματιστηριακή Αξία
Σε σχέση με εισηγμένες εταιρείες στο ΧΑΚ, προσδιορίζεται ως το γινόμενο του αριθμού των εισηγμένων τίτλων της εταιρείας επί την τιμή κλεισίματος των τίτλων στο ΧΑΚ, κατά την ημερομηνία υπολογισμού.
 
Χρηματιστηριακός εκπρόσωπος
Ορίζεται ως το μόνο αρμόδιο πρόσωπο που διορίζεται από κάθε Μέλος του ΧΑΚ, για να το εκπροσωπεί για θέματα κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών στις σχέσεις του με το Χρηματιστήριο. Κάθε Μέλος του Χρηματιστηρίου διορίζει ένα ή περισσότερους χρηματιστηριακούς εκπροσώπους ανάμεσα σε άτομα που έχουν λάβει προηγουμένως σχετικές πιστοποιήσεις από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το ΧΑΚ.
 
Χρηματιστηριακή Εταιρεία
Εταιρείες πού είναι Μέλη του ΧΑΚ. Μόνο αυτές έχουν το δικαίωμα να διαβιβάζουν εντολές αγοράς ή πώλησης μετοχών στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του ΧΑΚ. Οι χρηματιστηριακές εταιρείες πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια κεφαλαιακής επάρκειας, εξοπλισμού και στελέχωσης και να λαμβάνουν απαραίτητα άδεια λειτουργίας από το ΧΑΚ και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.
 
Χρηματιστηριακή συναλλαγή
Σημαίνει τη συναλλαγή που καταρτίζεται είτε μέσω του συστήματος συναλλαγών, είτε εκτός του συστήματος συναλλαγών κατόπιν σχετικών εντολών αγοράς και πώλησης, βάσει του ωραρίου και των Κανόνων Συναλλαγών που καθορίζονται από το ΧΑΚ.
 
 
Χρηματιστηριακή συνάντηση
Σημαίνει την ημερήσια διαπραγμάτευση και κατάρτιση χρηματιστηριακών συναλλαγών από Μέλη, βάσει του ωραρίου και των Κανόνων Συναλλαγών που καθορίζονται από το ΧΑΚ.
 
Χρηματοοικονομικά Παράγωγα (Financial Derivatives)
Χρηματοοικονομικά προϊόντα με υποκείμενη αξία ένα άλλο χρηματοοικονομικό προϊόν (μετοχές, δείκτες, επιτόκια, συνάλλαγμα κ.α.). Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης ή δικαιώματα προαίρεσης, των οποίων η τιμή προκύπτει (παράγεται) από την τιμή του υποκείμενου προϊόντος τους.