Εταιρική Διακυβέρνηση

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Εταιρική Διακυβέρνηση

Τον Σεπτέμβριο του 2002, το Συμβούλιο ΧΑΚ εξέδωσε τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με σκοπό να ενδυναμώσει τον ελεγκτικό ρόλο των Διοικητικών Συμβουλίων, να προστατέψει τους μικροεπενδυτές, να ενθαρρύνει μεγαλύτερη διαφάνεια, να παρέχει έγκυρα πληροφορίες, καθώς επίσης και να προστατέψει την ανεξαρτησία των Διοικητικών Συμβουλίων στη λήψη αποφάσεων. Η υιοθέτηση του Κώδικα δεν είναι υποχρεωτική. Οι εισηγμένες εταιρείες είναι

υποχρεωμένες να περιλαμβάνουν στις ετήσιες εκθέσεις τους έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης ως ακολούθως: Η εταιρεία πρέπει να επισημάνει στο πρώτο μέρος της έκθεσης εάν εφαρμόζονται οι αρχές του Κώδικα. Στο δεύτερο μέρος, θα πρέπει να επιβεβαιώσει εάν συμμορφώνεται με τις αρχές του Κώδικα, και, στην αντίθετη περίπτωση, να δώσει εξηγήσεις γιατί δεν συμμορφώνεται.