Πληροφορίες και Λίστα Εκδοτών ΧΑΚ

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ / Εισαγωγή Αξιών / Πληροφορίες και Λίστα Εκδοτών ΧΑΚ
Επιλέξτε Εκδότη:  

Γενικές Πληροφορίες
Όνομα: A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD 
Διεύθυνση: Λεωφόρος Νήσι 38, 5341 Αγία Νάπα 
Τηλέφωνο: 23848000 
Fax: 23848003 
E-mail επικοινωνίας: reception@tsokkos.com 
Πρόσωπο επικοινωνίας: Χρύσω Τσόκκου 
Ιστοσελίδα: www.tsokkos.com 
Νομικοί Σύμβουλοι: G.F. Pittadjis L.L.C. 
Ελεγκτές: KPMG Limited  
Γεν. Διευθυντής: Anastasia Tsokkou 
Γραμματέας: Anastasia Tsokkou 
Συμβούλιο
Andreas Tsokkos (Executive -non independent) George Tsokkos (Executive -non independent)
Anastasia Tsokkou (Executive -non independent) Nestoras Kyriakides (Non Executive Independent)
Chryso Tsokkou (Executive, Non-Independent) Constantinos Schizas (Independent Non Executive Member)
Georgios Hadjiyiannis (Independent Non Executive) Maria Tsokkou (Executive Member)
Thanasis Stavroulis (Non Executive Independent Member)


ΕΤΗΣΙΑ ΔΕΛΤΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έτος Αρχείο Έτος Αρχείο Έτος Αρχείο
2018 Δ/Υ 2018 2018
2019 Δ/Υ 2019 2019
2020 Δ/Υ 2020 Δ/Υ 2020


Κωδικοί εισηγμένων Αξιών
Κωδικός Περιγραφή Isin Ημ. εισδοχής Ονομ. Αξία Αρ. Αξιών Νόμισμα
Διαπρ/σης
ΤΣΟΚ A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD CY0006091512 1/11/2000 0,340(EUR) 251.200.000 EUR


Κατηγοριοποίηση FTSE
Τομέας Υπέρ-κατηγορία Κατηγορία Υπο-κατηγορία
Καταναλωτικά Προϊόντα Ταξίδια και Αναψυχή Ταξίδια και Αναψυχή Ξενοδοχεία και Πανσιόν


ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Σε Περίπτωση Συγκροτήματος θα δοθεί Ενοποιημένη Οικονομική Πληροφόρηση
Οικονομικό έτος
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ / ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Νόμισμα
Σύνολο Κύκλου Εργασιών:
Μικτά Κέρδη/Ζημιές :
Κέρδος /Ζημιά από εργασίες πριν τις προβλέψεις :
Κέρδη/ (Ζημιές) πριν την φορολογία:
Κέρδη/ (Ζημιές) έτους :
Κατανέμονται σε:
- Μετόχους εταιρείας:
- Μετόχους μειοψηφίας:
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – Βασικά
Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή – πλήρως κατανεμημένα
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα έτους :
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχειών
Σύνολο Υποχρεώσεων :
Μετοχικό Κεφάλαιο:
Λοιπά στοιχεία ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρίας :
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων εταιρίας:
Δικαιώματα μειοψηφίας :
Σύνολο Καθαρής Θέσης :
Καθαρό Κεφάλαιο Κίνησης:


2017

EURO(EUR)
66.616.348
20.976.635
16.579.623
16.135.452
13.871.817

13.861.685
10.132
5,63
0
15.008.811

397.193.497
213.742.488
85.408.000
98.043.009
183.221.563
229.446
183.451.009
-11.035.935


2018

EURO(EUR)
65.817.040
19.427.956
15.472.804
9.756.000
8.309.242

8.302.716
6.526
3,37
0
50.583.475

488.003.796
255.038.306
85.408.000
147.321.518
232.729.518
235.972
232.965.490
-20.180.827
* Το ΧΑΚ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τα οικονομικά δεδομένα που γνωστοποιούνται στην ενότητα ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ εφόσον τα στοιχεία αυτά εισήχθησαν όπως είχαν σταλεί από τις εκδότριες εταιρίες.