Κανονιστικά

Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 τέθηκε σε εφαρμογή τη 1ην Ιανουαρίου 2018.
 
Ο νέος Κανονισμός (ΕΕ) 2016/2011 (Benchmark Regulation ή BMR) θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο για την εξασφάλιση της ακρίβειας και ακεραιότητας των δεικτών που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων στη ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρμόζεται στην α) παροχή δεικτών αναφοράς β) συνεισφορά δεδομένων εισόδου για δείκτες αναφοράς γ) χρήση δεικτών αναφοράς εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Κανονισμός διασφαλίζει ότι οι δείκτες αναφοράς (Benchmarks) που δημιουργήθηκαν και χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι εύρωστοι, αξιόπιστοι, αντιπροσωπευτικοί και κατάλληλοι για αυτό το σκοπό. Επιπλέον, στοχεύει στη βελτίωση τόσο των διαδικασιών εισαγωγής δεδομένων όσο και της ποιότητας των δεδομένων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου στη συνεδρία της ημερομηνίας 03 Αυγούστου 2020, αποφάσισε δυνάμει του άρθρου 34 του Κανονισμού[1] (Benchmark Regulation ή BMR) την έγκριση της αίτησης του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) για  εγγραφή στο μητρώο που έχει καταρτίσει και διατηρεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών (ΕΑΚΑΑ), κατά το άρθρο 36 του Κανονισμού BMR για τους δείκτες αναφοράς και με βάση τον κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1646/13.07.2018 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως Διαχειριστής Δεικτών Αναφοράς.

Δήλωση Συμμόρφωσης

Διαδικασίες Δεικτών


[1] Οι αναφορές σε BMR παραπέμπουν στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων.