Μέγιστος Όγκος & Αξία Εντολών

Στο αρχείο αυτό παρέχονται πληροφορίες για το Μέγιστο Όγκο Εντολών που θα ισχύει για χρηματοπιστωτικά μέσα μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου προκειμένου να μην επιτρέπεται η εισαγωγή εντολών ασυνήθιστα μεγάλου όγκου.
Στο αρχείο παρέχονται πληροφορίες για την Μέγιστη Αξία Εντολών η οποία ισχύει για τα χρηματοπιστωτικά μέσα ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου προκειμένου να μην επιτρέπεται η εισαγωγή εντολών ασυνήθιστα μεγάλης αξίας.