Γενικές Πληροφορίες ΚΑΜ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ / Γενικές Πληροφορίες ΚΑΜ

Τι είναι το Κεντρικό Μητρώο
Αντί των μητρώων που τηρούσε πριν τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου κάθε εισηγμένη εταιρεία, βάσει του Περί Εταιρειών Νόμου, το Χρηματιστήριο έχει αναλάβει την τήρηση ενός Κεντρικού Μητρώου, το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία των κατόχων αξιών των εισηγμένων εταιρειών.  Με τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου το Χρηματιστήριο παρέλαβε σταδιακά όλα τα μητρώα από τους Γραμματείς των εισηγμένων  εταιρειών, αναλαμβάνοντας  την ευθύνη της τήρησης τους, με την καταχώριση οποιασδήποτε μεταβολής γίνεται για κάθε εισηγμένη αξία, είτε αυτή γίνεται κατόπιν συναλλαγής στο Χρηματιστήριο, είτε αυτή γίνεται εκτός του Χρηματιστηρίου.
Ταυτόχρονα το Χρηματιστήριο έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκκαθάριση και τελείωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών με τη διενέργεια της απαιτούμενης ενημέρωσης των μητρώων και της διαβίβασης του χρηματικού αντιτίμου των συναλλαγών προς τους χρηματιστές των πωλητών.
Επίσης το Χρηματιστήριο προσφέρει διάφορες συναφείς ή σχετιζόμενες με τα μητρώα υπηρεσίες τόσο προς τις Εταιρείες των οποίων θα τηρεί τα μητρώα, όσο και προς τους Επενδυτές και το κοινό γενικά.
Με την εισαγωγή οποιασδήποτε νέας αξίας στο Χρηματιστήριο, η ευθύνη τήρησης του μητρώου της από την ημέρα εισαγωγής, αναλαμβάνεται από το Χρηματιστήριο.
 
Νομική υπόσταση Κεντρικού Μητρώου
Το Κεντρικό Μητρώο αποτελεί δραστηριότητα του Χρηματιστηρίου που είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και το οποίο από την ημερομηνία ανάληψης ενός μητρώου, επέχει τη θέση του μητρώου που η Εταιρεία οφείλει να τηρεί. Η μεταβίβαση, η ενεχυρίαση, ή άλλη επιβάρυνση, ή πράξη που αφορά τις αξίες προκειμένου να ολοκληρωθεί,  προϋποθέτει εγγραφή της στο Κεντρικό Μητρώο.
 
Απόρρητο – Υποχρέωση προς εχεμύθεια [Άρθρο 20 του Νόμου]
Οι καταχωρήσεις στο Κεντρικό Μητρώο είναι απόρρητες και το Χρηματιστήριο όπως ο Νόμος προβλέπει, έχει υποχρέωση προς εχεμύθεια και οφείλει να μην τις κοινοποιεί σε οποιονδήποτε, εκτός στην έκταση που η κοινοποίηση τους επιβάλλεται, δυνάμει νόμου ή δικαστικού διατάγματος.
 
Τι είναι η ανάληψη του μητρώου
Από μια χρονική στιγμή που θα προανακοινώνεται και μετά, η τήρηση του Μητρώου μελών μίας αξίας αποτελεί ευθύνη του Χρηματιστηρίου και η  εταιρεία της οποίας το Χρηματιστήριο αναλαμβάνει το μητρώο θα πρέπει να  παραδώσει στο Χρηματιστήριο τα στοιχεία όλων των εγγεγραμμένων κατόχων, τις αξίες που έχουν, τις επιβαρύνσεις ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την τήρηση του μητρώου.               

Ερωτηματολόγια για ΚΑΜ

 

Μερίδες Επενδυτών

Μερίδες Επενδυτών  (Αρχείο)