ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα αυτή παρέχονται καλή τη πίστη. Οι υπάλληλοι του Χρηματιστηρίου Κύπρου έχουν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν την ακρίβεια της πληροφόρησης. Ωστόσο, ούτε το Χρηματιστήριο ούτε οι σύμβουλοι ή οι υπάλληλοι εγγυώνται την αξιοπιστία, ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών και δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλήψεις στην πληροφόρηση (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας). Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα δεν αποτελούν και δεν πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές. Κάθε επενδυτική απόφαση χρειάζεται επαγγελματική επενδυτική συμβουλή προσαρμοσμένη στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες. Το Χρηματιστήριο Κύπρου δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλές σε σχέση με χρηματιστηριακές αξίες ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.