(9) Κανονισμός Αναφορικά με την Ειδική Διαπραγμάτευση Χρηματοπιστωτικών Μέσων Έναντι Ίδιων Κεφαλαίων

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Υφιστάμενη Νομοθεσία / Βασικός Νόμος και οι δυνάμει αυτού εκδομένοι Κανονισμοί και Κανονιστικές Αποφάσεις / (9) Κανονισμός Αναφορικά με την Ειδική Διαπραγμάτευση Χρηματοπιστωτικών Μέσων Έναντι Ίδιων Κεφαλαίων