ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕ
Το Χρηματιστήριο προχώρησε πρόσφατα στην περαιτέρω αναβάθμιση της ιστοσελίδας του, η οποία έχει εμπλουτιστεί με σειρά νέων στοιχείων που αφορούν την Κυπριακή χρηματιστηριακή αγορά, τα οποία επικαιροποιούνται σε συνεχή βάση ώστε να δίνεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα στους επενδυτές. Ο αριθμός επισκέψεων στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ, κυμαίνεται γύρω στις 3000 επισκέψεις καθημερινά, κατά μέσο όρο.
Λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας κατά τα τελευταία έτη και το συνεχή εμπλουτισμό των μεθόδων διαφήμισης, παρατηρείται διεθνώς αυξημένη διαφήμιση μέσω των ιστοσελίδων που καλύπτουν και τις συναφείς με το Χρηματιστήριο δραστηριότητες. Είναι πλέον αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι μέσω της επιλογής αυτής, παρέχονται σε ενδιαφερόμενους οργανισμούς / Εταιρείες αρκετά πλεονεκτήματα, αμεσότητα και ευελιξία / προσαρμοστικότητα στη διάχυση μηνυμάτων προς το κοινό και τους πελάτες τους.

Τα δικαιώματα για διαφήμιση μέσω της ιστοσελίδας του ΧΑΚ, έχουν καθοριστεί ως ακολούθως:

Κωδικός Μέγεθος Χωρητικότητα Ετήσιο Δικαίωμα
MAIN M1 500 x 50 <30ΚΒ €4.500
MAIN M1.1 380 x 50 <100KB €3.500
MAIN M2 120 x 50 <15ΚΒ €2.500
MAIN M3 120 x 50 <15ΚΒ €2.500
MAIN M4 120 x 50 <15ΚΒ €2.500
MAIN M5 120 x 50 <15ΚΒ €2.500
MAIN L1 120 x 50 <15ΚΒ €1.800
MAIN L2 120 x 50 <15ΚΒ €1.800
MAIN L3 120 x 50 <15ΚΒ €1.800
MAIN N1 250 x 250 <100ΚΒ €1.500

Σημειώσεις:
 1. Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για διαφήμιση θα εξυπηρετούνται κατά χρονική προτεραιότητα υποβολής γραπτού ενδιαφέροντος.
 2. Προτεραιότητα για διαφήμιση, θα έχουν οι υφιστάμενοι διαφημιζόμενοι εάν ένα μήνα πριν τη λήξη της υφιστάμενης διαφήμισης επιβεβαιώσουν εγγράφως την πρόθεση τους για ανανέωση.
 3. Η τιμολόγηση θα γίνεται μηνιαίως ή ετησίως ανάλογα με το αίτημα της κάθε ενδιαφερόμενης εταιρείας.
 4. Οι εταιρείες οι οποίες θα καταχωρούν σε ετήσια βάση διαφημίσεις με τους κωδικούς MAIN M1, MAIN M2, MAIN M3, MAIN M4, MAIN M5 θα μπορούν να διαφημίζονται δωρεάν και στον ιστότοπο του XAK για κινητές συσκευές (www.cse.com.cy/mobile)
 5. Στο διαφημιστικό σημείο MAIN N1,είναι δυνατή η καταχώρηση διαφήμισης και σε μηνιαία βάση. Η χρέωση για την καταχώρηση διαφήμισης σε μηνιαία βάση θα επιβάλλεται με 10 % αύξηση επί της υφιστάμενης χρέωσης.
 6. Για τα πιο πάνω δικαιώματα επιβάλλεται πρόσθετα Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) 19%.
   
Διαφημίστε στη Νέα Αγορά

Τα δικαιώματα για διαφήμιση στην ιστοσελίδα της Νέας αγοράς έχουν πρόσφατα καθοριστεί ως ακολούθως:

Κωδικός Μέγεθος Χωρητικότητα Ετήσιο Δικαίωμα
MAIN E1 460 x 50 <30ΚΒ €2.000
MAIN E2 240 x 50 <20ΚΒ €1.000
MAIN E3 240 x 50 <20ΚΒ €1.000

Σημειώσεις:
 1. Αιτήσεις από ενδιαφερόμενους για διαφήμιση θα εξυπηρετούνται κατά χρονική προτεραιότητα υποβολής γραπτού ενδιαφέροντος.
 2. Προτεραιότητα για διαφήμιση, θα έχουν οι υφιστάμενοι διαφημιζόμενοι εάν ένα μήνα πριν τη λήξη της υφιστάμενης διαφήμισης επιβεβαιώσουν εγγράφως την πρόθεση τους για ανανέωση.
 3. Η τιμολόγηση θα γίνεται μηνιαίως ή ετησίως ανάλογα με το αίτημα της κάθε ενδιαφερόμενης εταιρείας.
 4. Η καταχώρηση διαφήμισης είναι δυνατή και σε μηνιαία βάση. Η χρέωση για την καταχώρηση διαφήμισης σε μηνιαία βάση θα επιβάλλεται με 10 % αύξηση επί της υφιστάμενης χρέωσης.
 5. Για τα πιο πάνω δικαιώματα επιβάλλεται πρόσθετα Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) 19%.

Διαφήμιση Διαλέξεων / Σεμιναρίων

Τα δικαιώματα για διαφήμιση διαλέξεων / σεμιναρίων στην κεντρική ιστοσελίδα του ΧΑΚ έχουν πρόσφατα καθοριστεί ως ακολούθως :

Διαφήμιση Διάλεξης / Σεμιναρίου για περίοδο μιας Εβδομάδας €50
Διαφήμιση Διάλεξης / Σεμιναρίου για περίοδο δύο Εβδομάδων €100

Για τα πιο πάνω δικαιώματα επιβάλλεται πρόσθετα Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) 19%.

Διαφήμιση Λογότυπου (BANNER) ή διαφημιστικών μηνυμάτων ΧΩΡΙΣ σύνδεσμο για Ιστοσελίδα.

Τα δικαιώματα για διαφήμιση των πιο πάνω έχει πρόσφατα καθοριστεί ως ακολούθως:

Περιγραφή Χρέωσης Μέγεθος Περίοδος Δικαίωμα
Διαφήμιση στην Ιστοσελίδα του Χρηματιστήριου Αξίων Κύπρου σε ηλεκτρονική μορφή Banner (Logo/Διαφημιστικά μηνύματα εταιρείας) χωρίς να υπάρχει δυνατότητα επικοινωνίας (link) με την ιστοσελίδα του διαφημιζόμενου.
180 x 120 PIXELS
Ένας Μήνας €100
Ένας Χρόνος €1000

Για τα πιο πάνω δικαιώματα επιβάλλεται πρόσθετα Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) 19%.