ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) που εδρεύει στην Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος 71-73, αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών και χρηστών του παρόντος Ιστότοπου (αποκαλουμένου «Ιστότοπος»), αλλά και των άλλων κατηγοριών χρηστών του ΧΑΚ γενικότερα, όπως είναι οι επενδυτές, εκδότες, αιτητές, συνεργάτες, πελάτες, προμηθευτές, υπάλληλοι κ.τ.λ.  Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πώς  χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που συλλέγονται από το  Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, ως επίσης και από τον Ιστότοπο του ΧΑΚ.
 
Αποδοχή όρων
Με τη χρήση του Ιστότοπου Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου τεκμαίρεται η αποδοχή από μέρους σας και  η παροχή συγκατάθεσής σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων κατά τα κατωτέρω οριζόμενα. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με την Πολιτική Ιδιωτικότητας του  Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, παρακαλούμε να απέχετε από τη χρήση του Ιστότοπου.
 
Μη προσωπικά Δεδομένα
Κατά την πρώτη επίσκεψη ή χρήση του Ιστότοπου ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή του χρήστη (χρήστη: επενδυτή, εκδότη, αιτητή, συνεργάτη, πελάτη, προμηθευτή, υπάλληλου κ.τ.λ.) ορισμένες πληροφορίες  γνωστές ευρέως ως cookies  (αρχεία αναγνώρισης). Τα cookies αυτά αποστέλλονται αυτόματα από τον υπολογιστή του χρήστη στον Ιστότοπο του  Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου κάθε φορά που ο χρήστης επιλέγει να επισκεφθεί εκ νέου τον Ιστότοπο και παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφθηκε το συγκεκριμένο Ιστότοπο, ενώ συγχρόνως επιτρέπει στο  Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου να ελέγχει πόσοι χρήστες συνολικά έχουν επισκεφθεί τον Ιστότοπο.  Η τεχνολογία των cookies  συλλέγει τις πληροφορίες αθροιστικά και δεν συλλέγει προσωπικές πληροφορίες, οι οποίες να επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας συγκεκριμένου προσώπου.  Σκοπός της συλλογής των πληροφοριών αυτών είναι  η βελτίωση της ποιότητας του Ιστότοπου. 

Προσωπικά Δεδομένα
Το  Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ενημερώνει τους χρήστες ότι δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα, εκτός εάν οι χρήστες τα παράσχουν οικειοθελώς, όπως η παροχή προσωπικών πληροφοριών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής σε φόρμες του Ιστότοπου ή και μεταγενέστερα στα πλαίσια υποβολής αιτημάτων εκ μέρους τους. Οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), των Νόμων, Κανονισμών και Αποφάσεων του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Το  Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δηλώνει υπεύθυνα ότι οποιαδήποτε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα πραγματοποιείται με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες του Ιστότοπου, καθώς και προς διαπίστωση των αναγκών, επιθυμιών και προσδοκιών αυτών, και δεν θα εκτείνεται πέραν του αναγκαίου για αυτά σκοπού. Ως επίσης, τα στοιχεία αυτά θα διαγράφονται μόλις ολοκληρωθεί ο σκοπός για τον οποίο συλλέγονται. Το  Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δηλώνει ότι δεν θα διαβιβάσει ή θα κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα σε τρίτους, εκτός εάν αυτό επιτάσσεται από το Νόμο και/ή τις αρμόδιες Αρχές. 
 
Σύνδεσμοι  με άλλες Ιστοσελίδες 
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι σύνδεσμοι που περιέχονται στον Ιστότοπο του να παραπέμπουν σε χρήσιμες ιστοσελίδες, σύμφωνες με το υψηλό ποιοτικό επίπεδο και τις απαιτήσεις του ΧΑΚ. Δεδομένου, ωστόσο, ότι οι ιστοσελίδες μπορούν να τροποποιηθούν με μεγάλη ταχύτητα, το ΧΑΚ δεν εγγυάται το επίπεδο και την ποιότητα κάθε ιστοσελίδας, στην οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων που δεν ανήκουν στο ίδιο και/ή για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζονται σε αυτές.
 
Ανήλικοι
Ο Ιστότοπος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου δεν συλλέγει πληροφορίες που να αφορούν ειδικά ανήλικους.
 
Τροποποιήσεις
Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας θα εμφανίζεται στον παρόντα Ιστότοπο. 
 
 
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ
Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο αυτό παρέχονται καλή τη πίστη. Οι υπάλληλοι του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου έχουν καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσουν την ακρίβεια της πληροφόρησης. Ωστόσο, ούτε το Χρηματιστήριο ούτε οι σύμβουλοι ή οι υπάλληλοι εγγυώνται την αξιοπιστία, ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών και δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για τυχόν λάθη ή παραλήψεις στην πληροφόρηση (συμπεριλαμβανομένης και της αμέλειας). Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο δεν αποτελούν και δεν πρέπει να θεωρούνται επενδυτικές συμβουλές. Κάθε επενδυτική απόφαση χρειάζεται επαγγελματική επενδυτική συμβουλή προσαρμοσμένη στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες. Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι παρέχει συμβουλές σε σχέση με χρηματιστηριακές αξίες ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.