Προτεινόμενη Νομοθεσία

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ / Προτεινόμενη Νομοθεσία
 
           1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - Αίτηση Ανάθεσης Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
           2.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - Αίτηση Ανάθεσης Τήρησης Μητρώου Μεριδιούχων Αμοιβαίου Κεφαλαίου
              Συνεταιρισμού