ΠΡΟΦΙΛ

ΠΡΟΦΙΛ
Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ιδρύθηκε ως νομική οντότητα με τη μορφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου δυνάμει των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών, οι οποίοι ψηφίστηκαν από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το 1993 και 1995, αντίστοιχα. Η πρώτη χρηματιστηριακή συνάντηση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου διεξάχθηκε στις 29 Μαρτίου του 1996.

Το Χρηματιστήριο σήμερα διαχειρίζεται μία Ρυθμιζόμενη Αγορά και μια Αγορά υπό τη μορφή του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (η ‘Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά’), οι οποίες λειτουργούν βάσει του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου και του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου. Κύριοι συμμετέχοντες του Χρηματιστηρίου είναι τα Μέλη του Χρηματιστηρίου (χρηματιστηριακά γραφεία), εισηγμένοι εκδότες και επενδυτές.

Πρόσθετα, στο Χρηματιστήριο έχει ανατεθεί σύμφωνα με τον περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμο, η ευθύνη της σύστασης και διαχείρισης ενός Κεντρικού Αποθετηρίου και Κεντρικού Μητρώου Αξιών (ΚΑΜ). Στο ΚΑΜ καταχωρίζονται οι εισηγμένες αξίες αλλά και μη εισηγμένες αξίες των οποίων ο εκδότης τους επιθυμεί την τήρηση του μητρώου από το Χρηματιστήριο.


Στόχοι

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 των Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων οι πρωταρχικοί σκοποί και αρμοδιότητες  του Χρηματιστηρίου, το οποίο έχει και τις  συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις, είναι:
  • Η λήψη των απαραίτητων και των κατά περίπτωση ενδεδειγμένων μέτρων για την ανάπτυξη της αγοράς αξιών, καθώς επίσης ο έλεγχος και η ρύθμιση των συναλλαγών για κινητές αξίες.
  • Η παροχή των απαραίτητων διευκολύνσεων για την εμπορία αξιών και για την έκδοση επίσημου δελτίου τιμών, η διευκόλυνση της κατάρτισης χρηματιστηριακών συναλλαγών, η πρόβλεψη διαδικασιών και μέσων παροχής χρηματιστηριακών πληροφοριών σχετικά με την κίνηση και τις συναλλαγές αξιών, η μέριμνα για την ταχεία ανάρτηση των σχετικών πληροφοριών για την ενημέρωση των μελών, των συναλλασσομένων και του κοινού και τελικά η μέριμνα για δημοσιεύσεις χρηματιστηριακού δελτίου είτε καθημερινά είτε κατά τα οριζόμενα με απόφαση του Συμβουλίου.
  • Η προώθηση της χρηματιστηριακής δραστηριότητας και η χρησιμοποίηση για το σκοπό αυτό κάθε ενδεδειγμένου μέσου δημοσιότητας σχετικά με τα οφέλη και τις υπηρεσίες του Χρηματιστηρίου.
  • Η ενθάρρυνση της ανάπτυξης ομαλής και μεθοδικής αγοράς αξιών, η καταστολή των δόλιων και ανάρμοστων μεθόδων χρηματιστηριακής συναλλαγής και η παροχή της δέουσας προστασίας σε επενδυτές και γενικά στο κοινό.
  • Η συνεργασία με χρηματιστήρια του εξωτερικού, με την καθιέρωση και ανάπτυξη κοινών αγορών, την ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας, την έκδοση ή προβολή κοινών δελτίων τιμών και άλλως.
  • Η κατάρτιση και υποβολή για έγκριση των αναγκαίων για την επίτευξη των σκοπών του χρηματιστηριακών Κανονισμών και η εκτέλεση κάθε άλλης αναγκαίας για το σκοπό αυτό ενέργειας.
Επιπρόσθετα από τις πρωταρχικές αρμοδιότητες του Χρηματιστηρίου που αναφέρονται πιο πάνω, στο Χρηματιστήριο ανατίθεται και οποιαδήποτε άλλη αρμοδιότητα, κατ΄ έθιμο ανήκουσα σε χρηματιστήριο με τις συναφείς εξουσίες και υποχρεώσεις.