Γενικές Πληροφορίες ΚΑΜ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ / Γενικές Πληροφορίες ΚΑΜ

Τι είναι το Κεντρικό Μητρώο
Αντί των μητρώων που τηρούσε πριν τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου κάθε εισηγμένη εταιρεία, βάσει του Περί Εταιρειών Νόμου, το Χρηματιστήριο έχει αναλάβει την τήρηση ενός Κεντρικού Μητρώου, το οποίο περιέχει όλα τα στοιχεία των κατόχων αξιών των εισηγμένων εταιρειών.  Με τη λειτουργία του Κεντρικού Μητρώου το Χρηματιστήριο παρέλαβε σταδιακά όλα τα μητρώα από τους Γραμματείς των εισηγμένων  εταιρειών, αναλαμβάνοντας  την ευθύνη της τήρησης τους, με την καταχώριση οποιασδήποτε μεταβολής γίνεται για κάθε εισηγμένη αξία, είτε αυτή γίνεται κατόπιν συναλλαγής στο Χρηματιστήριο, είτε αυτή γίνεται εκτός του Χρηματιστηρίου.
Ταυτόχρονα το Χρηματιστήριο έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την εκκαθάριση και τελείωση των χρηματιστηριακών συναλλαγών με τη διενέργεια της απαιτούμενης ενημέρωσης των μητρώων και της διαβίβασης του χρηματικού αντιτίμου των συναλλαγών προς τους χρηματιστές των πωλητών.
Επίσης το Χρηματιστήριο προσφέρει διάφορες συναφείς ή σχετιζόμενες με τα μητρώα υπηρεσίες τόσο προς τις Εταιρείες των οποίων θα τηρεί τα μητρώα, όσο και προς τους Επενδυτές και το κοινό γενικά.
Με την εισαγωγή οποιασδήποτε νέας αξίας στο Χρηματιστήριο, η ευθύνη τήρησης του μητρώου της από την ημέρα εισαγωγής, αναλαμβάνεται από το Χρηματιστήριο.
 
Νομική υπόσταση Κεντρικού Μητρώου
Το Κεντρικό Μητρώο αποτελεί δραστηριότητα του Χρηματιστηρίου που είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και το οποίο από την ημερομηνία ανάληψης ενός μητρώου, επέχει τη θέση του μητρώου που η Εταιρεία οφείλει να τηρεί. Η μεταβίβαση, η ενεχυρίαση, ή άλλη επιβάρυνση, ή πράξη που αφορά τις αξίες προκειμένου να ολοκληρωθεί,  προϋποθέτει εγγραφή της στο Κεντρικό Μητρώο.
 
Απόρρητο – Υποχρέωση προς εχεμύθεια [Άρθρο 20 του Νόμου]
Οι καταχωρήσεις στο Κεντρικό Μητρώο είναι απόρρητες και το Χρηματιστήριο όπως ο Νόμος προβλέπει, έχει υποχρέωση προς εχεμύθεια και οφείλει να μην τις κοινοποιεί σε οποιονδήποτε, εκτός στην έκταση που η κοινοποίηση τους επιβάλλεται, δυνάμει νόμου ή δικαστικού διατάγματος.
 
Τι είναι η ανάληψη του μητρώου
Από μια χρονική στιγμή που θα προανακοινώνεται και μετά, η τήρηση του Μητρώου μελών μίας αξίας αποτελεί ευθύνη του Χρηματιστηρίου και η  εταιρεία της οποίας το Χρηματιστήριο αναλαμβάνει το μητρώο θα πρέπει να  παραδώσει στο Χρηματιστήριο τα στοιχεία όλων των εγγεγραμμένων κατόχων, τις αξίες που έχουν, τις επιβαρύνσεις ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με την τήρηση του μητρώου.          

Τρόποι Επικοινωνίας
Η επικοινωνία με τους Συντελεστές της Αγοράς η οποία είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική και άμεση διάθεση των πληροφοριών που απαιτούνται για την άσκηση των εργασιών του ΚΑΜ επιτυγχάνεται ως ακολούθως:
 
1.       Μέσω Εγκυκλίων (π.χ. για αλλαγές στο Κανονιστικό Πλαίσιο, στις διαδικασίες, στην Τιμολογιακή πολιτική).
2.       Μέσω Ανακοινώσεων (π.χ για εισαγωγές / διαγραφές αξιών στο Κεντρικό Αποθετήριο – Μητρώο, εταιρικές δραστηριότητες). Οι Ανακοινώσεις εκδίδονται είτε από το ΧΑΚ ή από τους Εκδότες και μεταβιβάζονται στους Συντελεστές από το ΧΑΚ.
3.       Μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (τεχνικά / διαδικαστικά θέματα).
4.       Μέσω τηλεφωνικής Επικοινωνίας
5.       Μέσω τεχνικής διασύνδεσης ως ακολούθως :
  •   Τα Μέλη και οι Θεματοφύλακες μέσω τεχνικής διασύνδεσης με το σύστημα του Κεντρικού Αποθετηρίου / Μητρώου (Σύστημα Άυλων Τίτλων), για παρακολούθηση των κινητών αξιών των επενδυτών – πελατών τους και των κινήσεων επ’ αυτών. Επίσης για την καταχώρηση εντολών διακανονισμού και συναφείς καταχωρήσεις για το διακανονισμό των συναλλαγών και άλλων ενεργειών ως προνοούνται στο Κανονιστικό πλαίσιο του ΧΑΚ.
  • Οι εκδότριες Εταιρείες έχουν σύνδεση μέσω του περιφερειακού συστήματος Shares Management System (SMS) για την παρακολούθηση του μητρώου των κατόχων των αξιών τους.
  •  Κατόπιν αίτησης τους, οι επενδυτές μπορούν να έχουν σύνδεση μέσω διαδικτύου με το σύστημα "CSD on LINE" όπου έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν πληροφορίες όπως τις αξίες (είδος και αριθμός) που κατέχουν, τυχόν επιβαρύνσεις που επηρεάζουν τις αξίες τους, το Χειριστή ή τους Χειριστές που τυχόν χειρίζονται τις αξίες (με βάση τους λογαριασμούς αξιών που υπάρχουν), την κίνηση της Μερίδας τους για το τρέχον έτος μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα.
 
    
Ερωτηματολόγια για ΚΑΜ

 

Μερίδες Επενδυτών

            Μερίδες Επενδυτών  (Αρχείο)